Hjem

Utdanning

Masteremne

Samfunnsøkonomisk idéhistorie

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Ujamt

Mål og innhald

Emnet gir ei brei innføring i korleis moderne samfunnsøkonomi har utvikla seg frå opplysningstida til midt på det 20. hundreåret. Sentrale tema er utviklinga av ulike syn på prisdanning og verdivurdering, relasjonen mellom marknad og stat og mellom individ og samfunn. Emnet vil òg ta opp ulike normative syn på kva som kjenneteiknar eit godt samfunn og rettvis fordeling av ressursar.

Det breie historiske oversynet er baset på sekundærlitteratur (Agnar Sandmo (2006). Samfunnsøkonomi - En idéhistorie. Oslo: Universitetsforlaget. Boka er òg omsett til engelsk med tittelen Evolving Economics - A history of Economic Thought.) I tillegg skal studentane fordjupe seg i utvalde originaltekstar og skriva eit essay med kritisk vurdering av tekstane.

Emnet skal gi kunnskap og kompetanse slik at studentane kan forstå bakgrunnen for ulike posisjonar i debattar om økonomisk politikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

 • har brei kunnskap om ulike syn på prisdanning og verdivurdering, relasjonen mellom marknad og stat og mellom individ og samfunn.
 • har brei kunnskap om ulike normative syn på kva som kjenneteiknar eit godt samfunn og rettvis fordeling av ressursar.
 • har spesialisert kunnskap til utvalde originaltekstar som står sentralt i den samfunnsøkonomiske idéhistoria.
 • forstår at samfunnsøkonomiske analysar, innsikter og resonnement er i utvikling, og knapt nok kan ventast å bli avslutta og ferdig.

Ferdigheiter

Studenten ..

 • har grunnlag for å delta i ein fagleg debatt om økonomisk organisering av samfunnet.

Generell kompetanse

Studenten ..

 • kan formidle sentrale normative posisjonar i avveging mellom effektivitet og rettferdig ressursfordeling.
 • har ein brei bakgrunn for å vurdera framlegg til økonomisk politikk.

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppgåve

Vurderingsformer

Heimeeksamen 3 veker

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Same som undervisningssemester

Emneevaluering

Alle emner ved Insitutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Institutt

Institutt for økonomi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

E-post: studieveileder@econ.uib.no

Tlf: 555 89226

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  23.05.2018, 12:00