Hjem

Utdanning

Masteremne

Strategisk bedriftsåtferd og marknadsmakt

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Ujamt

Mål og innhald

Kurset gir ei oversikt over teoriar for oligopol og lærer studentane korleis de skal analysere og anvende viktige spillteoretiske modeller for strategisk interaksjon i marknader med imperfekt konkurranse.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om...

 • Dei grunnleggjande formene av ufullkommen konkurranse, både i eit statisk og dynamisk perspektiv
 • Årsakar til, og effektar av, endringar i marknadsstruktur - til dømes som følgje av etablering, utestenging eller fusjon
 • Korleis asymmetrisk informasjon og usikkerheit kan påverke bedrifters strategiske åtferd og tilpassing
 • Bedrifter sine val av investering i ulike situasjonar, til dømes i forsking og utvikling, produkteigenskapar eller marknadsføring
 • Vertikale avtaler og vertikale bindingar, og den konkurransepolitiske handsaminga av desse

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • Kan tileigne seg analytiske ferdigheter for å modellere imperfekt konkurranse
 • Kan lage og løyse enkle modeller for imperfekt konkurranse eigna til å analysere konkrete og verkelege konkurransepolitiske problemstillingar

Kompetanse

Kandidaten...

 • Kan lese og forstå forskingsrapportar og vitskaplege artiklar som nytter omgrep og metodar undervist i kurset
 • Kan nytte kunnskapen i kurset i eige akademisk arbeid, til dømes i forbindelse med masteroppgåva i samfunnsøkonomi.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ECON260 og ECON310

Krav til studierett

Ope for alle

Arbeids- og undervisningsformer

18 førelesningar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent innleveringsoppgåve

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

Fullt overlapp med ECON 365

Vurderingssemester

Same som undervisningssemester

Emneevaluering

Alle emner ved Institutt for økonomi vert evaluert kvart undervisningssemester.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for økonomi

E-post: studieveileder@econ.uib.no

Tlf: 55 58 92 26

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  05.06.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  22.05.2018