Hjem

Utdanning

Masteremne

Dyreassistert terapi og assistanse

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED204
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, men med en majoritet av engelsk litteratur
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår. Den elektive perioden er de fire første ukene av vårsemesteret.

Mål og innhald

Studentene skal tilegne seg kunnskap om dyreassistert terapi (Animal assisted therapy = AAT) og dyreassisterte aktiviteter (AAA). Eksempler på dyreassistert terapi omfatter blant annet terapiriding for funksjonshemmede, servicehunder som førerhund for blinde, dyr som inngår i rehabilitering innen rus, aktiviteter med dyr for å en mer fysisk aktiv livsstil, psykiatri, geriatri, dyr i institusjon, mot ensomhet mm. For personer som har utfordringer med å inngå mellommenneskelige relasjoner kan dyr fungere som en fasilitator. Arbeid og kontakt med dyr gir glede og mestringsopplevelse og man utvikler empati og evnen til å ta ansvar for andre levende vesen. Kurset gir en introduksjon til fagfeltet, forskning og metoder, kunnskap om bruk av AAT/AAA som terapiformer, diagnoser og valg av behandling/valg av dyreart og aktiviteter, begrensninger og ansvar, økonomi og lønnsomhet. Dyreassistert terapi er et forholdsvis nytt behandlingsalternativ i Norge. Det er flere interessenter som kan ønske å ha eierskap til dette og. Det er derfor viktig at helsepersonell har kunnskap til å skille seriøse aktører fra andre idealistiske foretak. Til dette hører og kjennskap til forskning som underbygger effekten av dyreassistert terapi. Det vil også bli undervist i human-Animal Bond (HAB) som øker forståelse for dyrevelferd og velferd for folk både i terapisammenheng og i situasjoner der blant annet dyreholder blir syk og ikke kan ivareta dyrene tilstrekkelig..

Emnet skal formidle forståing hvordan dyreassistert terapi kan inngå som et behandlingsalternativ eller del av en behandling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kjenner og kan beskrive ulike former for dyre-assistert terapi
 • Kjenner til korleis dyre-assistert terapi kan fungere som behandling eller supplement til annen behandling
 • Kan redegjere for muligheiter, avgrensingar og utfordringar
 • Kjenner til etiske problemstillingar rundt dyre-assistert terapi
 • Kjenner til forsking og metodar innan fagfeltet

Ferdigheiter

Studenten

 • Kan rettleie og rekvirere pasienter til eit seriøst opplegg for dyreassistert terapi som behandling eller supplement til annen behandling
 • Kan utarbeide skisse til forskingsprosjekt innan fagfeltet

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan diskutere dyreassistert terapi som komplementerande behandling til medikamentell behandling
 • Kan vurdere tydinga av forsking i evaluering av dyreassisterte behandlingsstrategiar

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 • Forelesningar
 • Feltbesøk til virksomheter som driver tiltak
 • Møte med brukere av dyreassistert terapi
 • Møte med leder av dyreassistert terapi
 • Lese litteratur
 • Arbeid med gruppeoppgåver (3-5 personer) m/presentasjon og diskusjon

Vær oppmerksom på at kontakt med dyr inngår i undervisningsopplegget.

Deltakerantall:

Minimum: 4

Maksimum: 20

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er krav om obligatorisk frammøte og aktiv deltaking i undervisningsaktivitet. Gruppe-oppgåver må være godkjent.

Gruppeoppgave er tuftet på problembasert læring. Den gir muligheter til å belyse flere sider av problemstillingene/kasuistikkene da flere studenter jobber sammen. De lærer å presentere et stoff og å utvikle kommunikasjonsferdigheter som er viktige å inneha i et tverrfaglig fagfelt hvor aktører (inkludert dyr) og pasienter har forskjellige kunnskap, kunnskapsnivå og ferdigheter. Gruppeoppgavene vil være relatert til besøk i virksomheter som driver med AAT/AAA.

Vurderingsformer

 • Presentasjon av gruppeoppgåver
 • Deltaking i diskusjon av gruppeoppgåver

Arbeidskrav må være bestått.

Gruppeoppgaven i form av presentasjon i plenum må være bestått.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Emneevaluering

Etter første og andre gang kurset tilbydes

Sidan kvart 3.år

Emneansvarleg

Klinisk institutt 1 v/Aurora Brønstad

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 1

Kontakt

Kontaktinformasjon

Klinisk institutt 1: studie@kliniskmedisin.uib.no