Hjem

Utdanning

Masteremne

Den akutt sjuke gamle pasienten.

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED217
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Mål og innhald

Mål:

Alle leger behandler eldre pasienter, og ofte er dette sett på som utfordrende. Kurset vil gi innblikk i den diagnostiske prosess når det gjelder eldre pasienter med komplekse og sammensatte helseproblemer som innlegges akutt i sykehus - og de spesielle utfordringene vi møter hos disse pasientene.

Emnet har som mål å gi deltakerne kunnskap om aldringsprosessen, hvordan vurdere konsekvenser av aldring for diagnostikk, behandling og prognostikk ved akutt sykdom og også hvordan skille mellom normal aldring og patologi. Kurset er praktisk, med trening av ferdigheter utover det som er praktisk mulig i ordinær geriatriundervisning. Innholdet i dette kurset er i overensstemmelse med krav til geriatri i medisinstudiet i europeiske land.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om:

 • kroppslige endringer assosiert med aldring og aldersrelaterte sykdommer
 • geriatriske syndromer som oppstår i forbindelse med akutte tilstander (akutt funksjonstap, delirium, fall, dehydrering og ernæringssvikt, inkontinens)
 • geriatrisk team-arbeid og arbeidsmetoder

Ferdigheiter

Studenten har praktiske ferdigheter i å vurdere: akutte medisinske tilstander og geriatriske syndromer hos eldre innlagt i sykehus. Derav følgende:

 • Identifikasjon og behandling av akutt forvirring (delirium)
 • Vurdering og utredning av fallrisiko
 • Vurdering av fysisk funksjon, kognitiv funksjon og dagliglivets aktiviteter
 • Kommunikasjon med eldre med sansesvikt (syn, hørsel), følgetilstander etter slag, og kognitiv svikt
 • Samtaleteknikker for optimalt samspill med eldre pasienter

Generell kompetanse

Studenten har følgende komptanse:

 • Profesjonell innstilling i møtet med eldre pasienter, deres nærmeste og medlemmer av det tverrfaglige teamet
 • Evne til refleksjon over egen rolle i møtet med den eldre akutt syke pasient
 • Evne til diskusjon av etiske problemstillinger i møtet med den eldre akutt syke pasient

Krav til forkunnskapar

Å kunne gjøre et vanlig anamneseopptak og en klinisk undersøkelse.

Tilrådde forkunnskapar

Det anbefales å ha gjennomført 6. Semester av medisinstudiet.

Krav til studierett

Medisinstudiet. Mulighet for å ha med studenter fra andre fag som kan inngå i et tverrfaglig team (sykepleier, fysioterapeut, farmasøyt, ergoterapeut). Studenter ved andre studieretninger enn medisin må være i sitt siste år av bachelorgraden.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Dette kurset er interaktivt og bruker nye læringsmetoder slik som blandet læring, omvendt klasserom etc, dette medfører at det deltagerne vil måtte forberede seg til hver dag og reflektere etter hver dag. Disse forberedelsene kan gjøres på internett, enten hjemme eller på sykehuset. Undervisning pågår på UiB mellom klokken 0900 og 1430 hver dag under kurset. I tillegg må man påregne 30-45 daglig til for/etterarbeid. Vi bruker team-arbeid og man vil møte både simuleringer og reelle pasienter gjennom klinikker og hospitering. Kurset krever aktiv deltakelse fra alle deltakerne.

Antall deltakere:

Minimum: 6

Maksimum: 20

Obligatorisk undervisningsaktivitet

80 % oppmøte og gjennomføring av refleksjonsoppgave.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i form av refleksjonsoppgave.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle tilgjengelige hjelpemidler.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Emneevaluering

Hvert 3.år

Emneansvarleg

Anette Hylen Ranhoff, Klinisk institutt 2

Susanne Hernes, Klinisk institutt 2

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 2

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

info@med.uib.no

Tlf 55 58 64 00

Emneansvarlig

Anette Hylen Ranhoff:

Anette.ranhoff@uib.no, tel 92810198

Susanne Hernes: Susanne.hernes@uib.no