Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Engelsk lingvistikk I

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeENG101
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk
  • Ressursar

Mål og innhald

ENG101 består av to kurs, eitt i fonetikk og eitt i grammatikk. Studiet i fonetikk skal gi kunnskap om engelsk uttale og om sentrale omgrep innan fonetikk og fonologi. Studiet i grammatikk skal gi kunnskap om engelsk språkstruktur, særleg innan syntaks og morfologi. Begge kursa skal gi studentane eit presist språkvitskapleg omgrepsapparat som arbeidsreiskap.

Fagleg overlapp

Ein kan ikkje få utteljing for både ENG101 og ENG111 (10 stp) eller ENG112 (5 stp).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesing og grupper: opp til 72 timar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ingen obligatoriske oppgåver, men kvar student kan få levera inn skriftlege oppgåver i fonetikk og grammatikk.

Undervisningssemester

Vår

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Personar utan studierett kan søkje Det humanistiske fakultet om å få gå opp til særskild eksamen.

For exchange students:

In order to sign up for the course, you must provide the following documentation at the time of application for exchange at UiB:

  • Letter of motivation

In addition, qualified applicants have to pass a diagnostic test when arriving in Bergen (more information about the test will be sent to applicants by email).

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Ved fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

- har grunnleggande kunnskap om det engelske lydsystemet og om sentrale omgrep innan fonetikk og fonologi

- har grunnleggande kunnskap om engelsk språkstruktur og om sentrale omgrep innan syntaks og morfologi

Dugleikar

Studenten

- kan bruke kunnskapane til å analysera språkleg materiale

- skal vidare ha ei viss forståing og meistring av eit presist språkvitskapleg omgrepsapparat

Generell kompetanse

Studenten

- har nok kompetanse til å kunna vidareutvikla sine kunnskapar t.d. gjennom studiet av lingvistikk på 200-nivå

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav til forkunnskapar; sjå tilrådde forkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

Ein vil sterkt rå til at studentane i tillegg til generell studiekompetanse har studiespesialiserande programfag i engelsk frå vidaregåande skole med gode karakterar. For studentar med annan bakgrunn er det tilrådd med eit engelsknivå tilsvarande B2 i samsvar med the Common European Framework of Reference for Languages.

Undervisninga føreset kunnskapar tilsvarande EXFAC00SK Språk og kommunikasjon og ENG100. Ein vil sterkt rå til at studentane har teke desse emna før dei byrjar på engelskstudiet.

Læremiddelomtale

Pensum omfattar ein presentasjon av engelsk fonetikk/fonologi, og av grunnleggande emne i engelsk grammatikk.

Vurderingsformer

Eksamen er ein seks timars skoleeksamen. Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen. Eksamen inneheld to delar, fonetikk/fonologi og grammatikk, og kvar del tel 50 prosent av den totale karakteren. Ein må greia eksamen i båe delane for å få ståkarakter i emnet.

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no