Engelsk lingvistikk I

Fakta om studiet

EmnekodeENG101
Studiepoeng15
UndervisingssemesterVår
Antall semester1
Undervisingsspråk
Engelsk
Ressursar
TilhørerInstitutt for fremmedspråk

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no

Mål og innhald

ENG101 består av to kurs, eitt i fonetikk og eitt i grammatikk. Studiet i fonetikk skal gi kunnskap om engelsk uttale og om sentrale omgrep innan fonetikk og fonologi. Studiet i grammatikk skal gi kunnskap om engelsk språkstruktur, særleg innan syntaks og morfologi. Begge kursa skal gi studentane eit presist språkvitskapleg omgrepsapparat som arbeidsreiskap.

Fagleg overlapp

Ein kan ikkje få utteljing for både ENG101 og ENG111 (10 stp) eller ENG112 (5 stp).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesning: 2 x 2 timer pr. veke. Totalt 48

Grupper: 2 x 1 time pr. veke. Totalt 24

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ingen obligatoriske oppgåver, men kvar student kan få levera inn skriftlege oppgåver i fonetikk og grammatikk.

Undervisningssemester

Vår

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Personar utan studierett kan søkje Det humanistiske fakultet om å få gå opp til særskild eksamen.

For exchange students:

In order to sign up for the course, you must provide the following documentation at the time of application for exchange at UiB:

  • Letter of motivation
  • Letter of recommendation

In addition, qualified applicants have to pass a diagnostic test (on site) before enrolling in the course (more information about the test will be sent to applicants by email).

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Ved fullført emne skal studentane ha grunnleggjande kunnskap om det engelske lydsystemet og om sentrale omgrep innan fonetikk og fonologi.

Studentane skal òg ha grunnleggjande kunnskap om engelsk språkstruktur og om sentrale omgrep innan syntaks og morfologi.

Studentane skal kunne bruke kunnskapane til å analysera språkleg materiale.

Studentane skal vidare ha ei viss forståing og meistring av eit presist språkvitskapleg omgrepsapparat.

Studentane skal ha nok kompetanse til å kunna vidareutvikla sine kunnskapar t.d. gjennom studiet av lingvistikk på 200-nivå.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ein vil sterkt rå til at studentane i tillegg til generell studiekompetanse har studiespesialiserande programfag i engelsk frå vidaregåande skole med gode karakterar. For studentar med annan bakgrunn er det tilrådd med eit engelsknivå tilsvarande B2 i samsvar med the Common European Framework of Reference for Languages.

Undervisninga føreset kunnskapar tilsvarande EXFAC00SK Språk og kommunikasjon. Ein vil sterkt rå til at studentane har teke denne eksamenen før dei byrjar på engelskstudiet.

Læremiddelomtale

Pensum omfattar ein presentasjon av engelsk fonologi, og av grunnleggjande emne i engelsk grammatikk.

Vurderingsformer

Det blir arrangert eksamen kvart semester: på slutten av vårsemesteret og midt i haustsemesteret.

Eksamen er ein seks timars skoleeksamen. Ingen hjelpemiddel er tillatne ved eksamen. Eksamen inneheld av to delar, og kvar del tel 50% av den totale karakteren. Ein må greia eksamen i båe delane for å få ståkarakter i emnet.

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.