Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Amerikansk litteratur og kultur

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir ei allmenn historisk innføring i amerikansk litteratur, kultur, og samfunnsutvikling.

Studiet har som mål å gi auka kunnskap om mangfaldet i amerikansk kultur i eit historisk perspektiv, og dessutan forståing av grunnleggande premissar for utviklinga av litteraturen og samfunnet. Studiet skal òg utvikle evna til å uttrykkje seg skriftleg og munnleg på engelsk.

Læringsutbyte

Ved fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har ei grunnleggande forståing av amerikansk litteratur og kultur i ein historisk kontekst
 • har utvikla evne til sjølvstendig kritisk lesing av primærtekstar, grunna i teoretiske metodar for analyse av litterære og ikkje-litterære tekstar
 • har ei forståing av tilhøvet mellom primærtekstane og dei større historiske, sosiale og politiske rammene dei høyrer til og er i dialog med
 • har ei forståing av det som karakteriserer dei ulike litterære genrane studiet omfattar, så som roman, novelle, dikt, skodespel og ikkje-skjønnlitterære tekstar

Dugleikar

Studenten

 • kan skrive godt struktuerte essay som diskuterer tekstar frå eit litteratur- og kulturteoretiske perspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • kan uttrykkje seg akademisk på skriftleg og munnleg engelsk

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav til forkunnskapar; sjå tilrådde forkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

Ein vil sterkt rå til at studentane i tillegg til generell studiekompetanse har studiespesialiserande programfag i engelsk frå vidaregåande skole med gode karakterar. For studentar med annan bakgrunn er det tilrådd med eit engelsknivå tilsvarande C1 i samsvar med the Common European Framework of Reference for Languages.

Ein vil òg rå til at studentane har fullført ENG100 og EXFAC00SK Språk og kommunikasjon.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapping kan ein ikkje få utteljing for ENG122 i kombinasjon med ENG122L (10 stp).

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

For exchange students:

Applicants have to document English language proficiency to access the course. Student should hold a level of C1 in the Common European Framework of Reference for Language (CEFR). For valid tests, please see uib.no/exchange.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesing og seminar: opp til 72 timar.

Det er venta at studentane er til stades og tek aktivt del i undervisninga. Dette ligg også til grunn for førebuing til eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ingen obligatoriske arbeidskrav i emnet, men studentane får høve til å levere inn ei oppgåve på 1500 ord, og få rettleiing på denne. Rettleiinga blir gitt i tilknyting til seminarundervisninga.

Vurderingsformer

Eksamen i emnet er ein 5 timars skoleeksamen, der studenten blir prøva i heile pensumet.

Skoleeksamen kan bli digital.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne ved skoleeksamen.

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Det blir arrangert eksamen kvart semester. Regulær eksamen på slutten av haustsemesteret og utsett eksamen midt i vårsemesteret.

Litteraturliste

Pensum omfattar litterære periodar, historiske hendingar og representative tekstar innan skjønnlitteratur og sakprosa frå 1600-talet til våre dagar. Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  29.11.2017, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  15.11.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen