Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Britisk litteratur og kultur

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studiet har som mål å gi studentane auka innsikt i og kunnskap om britisk litteratur og kultur, og gjera dei i stand til å uttrykkja seg klårt og presist om litterære og kulturelle spørsmål, både skriftleg og munnleg.

Studentane skal utvikla evne til sjølvstendig vurdering av og kritisk haldning til pensumtekstane. Kurset gir ei innføring i tekstanalyse i dei litterære hovudmodusane prosa, drama og lyrikk. Dugleiken til å ta for seg både formelle og tematiske trekk blir oppøvd. Gjennom tolking og analyse av ei rekke litterære verk, vil det òg bli gitt ei forståing av dei viktigaste epokane og utviklingstrekk innafor britisk litteratur. Verka og epokane blir tolka med omsyn til viktige trekk av si tids samfunnstilhøve og politiske kontekst.

Læringsutbyte

Ved fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har eit kritisk vokabular i tråd med disiplinen, og demonstrerer, både skriftleg og munnleg, ei forståing av dei grunnleggande konseptuelle og teoretiske metodane som blir brukt i kritisk lesing av litterære tekstar
 • har ei forståing av skilnadene mellom dei ulike litterære formene, som drama, poesi og prosa, og dei ulike genrane innanfor desse igjen, slik dei blir handsama i kurset
 • har ei forståing av tilhøvet mellom litterære tekstar og dei større politiske og historiske rammene dei høyrer til og som dei er i dialog med

Dugleikar

Studenten

 • kan demonstrere punkta over i tydelege uttrykte, korrekt formulerte og strukturerte essay

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gi sjølvstendig og kreativ respons på ulike litterære arbeid

Krav til forkunnskapar

Ingen formelle krav til forkunnskapar; sjå tilrådde forkunnskapar.

Tilrådde forkunnskapar

Ein vil sterkt rå til at studentane i tillegg til generell studiekompetanse har studiespesialiserande programfag i engelsk frå vidaregåande skole med gode karakterar. For studentar med annan bakgrunn er det tilrådd med eit engelsknivå tilsvarande C1 i samsvar med the Common European Framework of Reference for Languages. Ein vil òg rå til at studentane har fullført ENG100 og EXFAC00SK Språk og kommunikasjon.

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapping kan ein ikkje få utteljing for ENG125 i kombinasjon med ENG123/ENG124.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.

For exchange students:
Applicants have to document English language proficiency to access the course. Student should hold a level of C1 in the Common European Framework of Reference for Language (CEFR). For valid tests, please see uib.no/exchange.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesing og seminar: opp til 72 timar.

Det er venta at studentane er til stades og tek aktivt del i undervisninga. Dette ligg også til grunn for førebuing til eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk frammøte på seminara. Studentane må vere til stades på minst 80% av seminarundervisninga.

Studentane får høve til å levere inn ei oppgåve på 1500 ord, og få rettleiing på denne. Rettleiinga blir gitt i tilknyting til seminarundervisninga. Studentane vel oppgåve å arbeida med frå utarbeidde oppgåvealternativ. Dette er ikkje obligatorisk, men sterkt tilrådd at studentane leverer inn oppgåva.

Dei obligatoriske undervisningsaktivitetane er gyldige t.o.m. eitt semester etter undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Eksamen er ein fem timars skoleeksamen, der studenten blir prøva i heile pensumet.

Studentar som ikkje har oppfylt dei obligatoriske arbeidskrava, misser retten til å ta eksamen i emnet.

Skoleeksamen kan bli digital.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne ved skoleeksamen.

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg eksamen tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Emnet gjer bruk av eit utval representative tekstar, forfattarar og retningar innafor britisk litteratur (poesi, prosa og drama). Tekstane blir både sett i lys av grunnleggande litteraturteoretiske problem og sosiale, politiske og kulturelle tilhøve, som òg blir dekt av relevant pensum.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  06.10.2017, 13:00
  Trekkfrist
  22.09.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen