Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Engelsk lingvistikk: moderne lingvistikk

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

Vår og haust 
Hausten 2017 er siste semester det blir undervisning i emnet om hausten. Frå og med våren 2018 vil emnet ha med undervisning kun om våren.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

I engelsk lingvistikk på 200-nivå tek studentane det same kurset som anten ENG223 (skoleeksamen) eller ENG263 (semesteroppgave).

Emnet har som mål å gi studentane innsikt i sentrale tema i moderne engelsk lingvistikk og å introdusere studentene til lingvistiske teoriar og/eller metodar som kan nyttast til å skildra moderne engelsk (Present- Day English) språk frå eit vitskapleg, lingvistisk perspektiv.

ENG223 er et valgfritt emne i spesialiseringen i engelsk på 200-nivå. Studentar med spesialisering i lingvistikk tar i tillegg til ENG223

- ENG261 (semesteroppgåve i språkhistorie) og

- eit emne i engelsk litteratur og kultur, anten ENG222 eller ENG224.

Læringsutbyte

Etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten:

- har utvikla analytiske dugleikar og ei vitskapleg haldning til språket

- har utvikla ei grunnleggande forståing av ein eller fleire lingvistiske teoriar

Dugleikar

Studenten:

- kan bruke lingvistiske metodar til å kasta lys over aspekt ved det engelske språket

Generell kompetanse

Studenten:

- har øvd opp ei kritisk og sjølvstendig haldning til språkvitskaplege problemstillingar

- kan uttrykke seg korrekt på akademisk engelsk

Krav til forkunnskapar

Det er ingen formelle krav til forkunnskapar, men pensumet og undervisninga har likevel som føresetnad at studentane har solide kunnskapar i engelsk grammatikk og fonetikk, som svarar til gode resultat frå emna ENG114, ENG115, ENG107, ENG108 og ENG109

Tilrådde forkunnskapar

Ein rår til at studentane har fullført førstesemesterstudiet og ENG114, ENG115, ENG107, ENG108, ENG109, ENG122, ENG125 eller tilsvarande.

Særskilt vil ein på det sterkaste rå til at studentane har fullført EXFAC00SK Språk og kommunikasjon, ENG100, ENG114, ENG115, ENG107, ENG108 og ENG109 med godt resultat, eller har tilsvarande kunnskapar (jf. Krav til forkunnskapar). For studentar med annan bakgrunn er det tilrådd med eit engelsknivå tilsvarande C1 eller høgre i samsvar med the Common European Framework of Reference for Languages.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved UiB. Personar utan studierett kan søkje Det humanistiske fakultet om å få gå opp til særskild eksamen

For exchange students:
Applicants have to document English language proficiency to access the course. Student should hold a level of C1 in the Common European Framework of Reference for Language (CEFR). For valid tests, please see uib.no/exchange.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Seminar: opp til 24 timer (normalt 2 timer i veka i 12 veker).

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Det er venta at studentane er til stades og tek aktivt del i undervisninga. Dette ligg også til grunn for førebuing til eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ingen obligatoriske krav, men det blir gitt ei skriftleg oppgåve og ein vil råda til at studentane gjer oppgåva. 

Vurderingsformer

Eksamen er ein skriftleg fire timars skoleeksamen.

Skoleeksamen kan bli digital.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen hjelpemiddel er tillatne ved skoleeksamen.

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. 

Vurderingssemester

Det blir arrangert eksamen kvart semester, på slutten av semesteret.

Hausten 2017 er siste semester det blir arrangert eksamen på slutten av haustsemester. Frå og med våren 2018 blir det arrangert eksamen på slutten av vårsemesteret og utsett eksamen midt i haustsemesteret.

Litteraturliste

Pensum omfattar ei framstilling av grunnleggande emne i moderne engelsk lingvistikk. Litteraturlista vil vere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. 

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  29.11.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  15.11.2017