Hjem

Utdanning

Masteremne

Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur V

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset skal gi utvida kunnskapar om engelskspråkleg litteratur og/eller kultur, og øve opp ei kritisk og sjølvstendig forståing av problemstillingar som er knytte til studiet av litteratur og/eller kultur.

ENG335 er eit spesialisert studium , normalt i eit tema frå amerikansk litteratur og/eller kultur. Innhaldet i emnet vil variera frå semester til semester, og kan óg omfatta britisk og/eller annan engelskspråkleg litteratur og/eller kultur. Teksttilfanget kan hentast frå ein nasjonallitterær tradisjon, ein periode, ein sjanger, eit forfattarskap, eit litterært eller kulturrelatert tema, eller ei litterær eller kulturell rørsle. Tekstane skal lesast ut ifrå eit kritisk og teoretisk perspektiv.

Læringsutbyte

Ved fullført emne:

Kunnskapar

Studenten

 • har utvikla vidare kjennskap til disiplinen generelt
 • har tileigna seg spesialisert kunnskap om temaet emnet omhandlar
 • har fått kjennskap til nyare forsking på det aktuelle feltet emnet omhandlar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan drøfte tema frå engelskspråkleg litteratur og/eller kultur frå ein kritisk og teoretisk ståstad, og med ei analytisk tilnærming

Generell kompetanse

Studenten

 • er i stand til å arbeide med særlige teoretiske/metodiske problemstillingar over ei viss tid
 • har vidareutvikla evna til å uttrykke akademiske idéar på skriftlig og munnleg engelsk

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande. 

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i engelsk ved UiB.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Seminar: opp til 16 timar.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studentalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Eksamen i emnet er ein sju dagars heimeeksamen over tema oppgitt av faglærar, fylgt av ein munnleg eksamen. Arbeidet er på mellom 2800 og 3200 ord (eksklusive litteraturliste osv.). Når endelig karakter vert fastsett teller heimeeksamen to trededeler og munnleg eksamen ein trededel. Heimeeksamen må vere greidd for at studenten kan gå opp til munnleg eksamen. Kandidaten blir eksaminert både i oppgåva og heile pensum under munnleg eksamen. Studentar som får F på munnleg eksamen får også F som endelig karakter.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Det blir arrangert eksamen i ENG335 kvart semester.

Litteraturliste

Pensum i emnet er sett saman av opptil 700 sider sakprosa eller læreboktekst, eller litterære tekstar som svarar til 6-8 verk. Teoritekstar høyrer med. Det vil òg vere mogleg å kombinere sakprosa og litterære tekstar i eitt pensum. I tillegg til pensum lyt studentane gjere bruk av tilrådd hjelpelitteratur.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  22.09.2017
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Innleveringsfrist
   06.10.2017, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen