Hjem

Utdanning

Masteremne

Engelsk mastergradsoppgåve

Studienivå (studiesyklus)

Master

Mål og innhald

Masteroppgåva er eit vitskapleg arbeid i spesialdisiplinen til studenten, og kan med fordel ha tilknyting til eit av dei valte masteremna.

Læringsutbyte

Ved fullført mastergrad:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har vidareutvikla kunnskapen han/ho bringar med seg frå tidlegare studium i engelsk gjennom spesialiserte studium i engelsk lingvistikk og/eller engelskspråkleg litteratur eller/og kultur
 • har brei generell kunnskap innanfor faget og inngåande kunnskapar innanfor eit avgrensa område
 • har grunnleggjande kunnskap om dei sentrale problemstillingane og metodane i den valde disiplinen

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan arbeide sjølvstendig og langsiktig med problemløysing på grunnlag av faglege kunnskapar
 • kan setje seg inn i og vurdere kritisk teoriar, metodar og tolkingar innanfor fagområdet
 • kan skaffe seg og nytte kunnskap på nye område innanfor faget
 • kan gjennomføre eit avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • kjenner normene for akademisk skriving
 • kan bruke IKT-verktøy som er naudsynte for å gjennomføre eit sjølvstendig arbeid innanfor fagområdet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er i stand til å halde fram med eiga kompetanseutvikling og spesialisering på ein sjølvstendig måte
 • kan uttrykkje på engelsk faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor eige fagområde
 • kjenner til relevante kommunikative sjangrar
 • kan ta del i den offentlege debatten der denne rører ved fagområdet

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med spesialisering i engelsk eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådd startgrunnlag for masteroppgåva er kursdelen av mastergradsstudiet i engelsk.

Studiepoengsreduksjon

 

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i engelsk ved UiB.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Masteroppgåva blir til vanleg skriven i løpet av det tredje og fjerde studiesemesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane skal møte til rettleiing under arbeidet med masteroppgåva. Ein rettleiingskontrakt som gjer nærare greie for rettar og plikter, skal skrivast under av student, rettleiar og instituttstyrar.

Studentane blir oppmoda til å finne eit tema for masteroppgåva så tidleg som mogleg i andre semester. Masteroppgåva blir til vanleg skriven i løpet av det tredje og fjerde semesteret.

Studentar skal som ledd i arbeidet med masteroppgåva halde og få godkjent tre innlegg ved eitt av instituttet sine Work-in-Progress-seminar for masterstudentar:

 1. ei prosjektskisse med ein kort bibliografi,
 2. eit utkast til eit kapittel av masteroppgåva,
 3. ein kommentar til kapittelutkastet til ein av dei andre studentane.

Det første innlegget er ei prosjektskisse som skal haldast i løpet av studenten sitt andre undervisningssemester innanfor frist satt av seminarleiar. Innlegg nummer to og tre skal haldast i 3. eller 4. semester. Ein ventar at studentane på ein aktiv måte tek del i seminarrekkja, både ved å presentere eigne innlegg og ved å ta del i diskusjonar om det andre legg fram. Det er spesielt viktig at studentane tek del i dette seminaret dei to semestra dei arbeider med oppgåva.

Vurderingsformer

Kursdelen av masterstudiet må vere greidd før ein går opp til eksamen. Alle obligatoriske arbeidskrav må vere oppfylte slik at ein skal kunne møte til eksamen.

Endeleg mastergradseksamen (d.v.s. innlevering av masteroppgåva og justerande munnleg prøve) kan gjennomførast i byrjinga og slutten av kvart semester. Innleveringsfrist for masteroppgåva er 1. februar og 15. mai i vårsemesteret, og 1. september og 20. november i haustsemesteret.

Masteroppgåva skal skrivast på engelsk og vere på mellom 70 og 110 sider (talet på ord i oppgåva må vere mellom 25 900 og 40 700 ord).

 

Den munnlege prøva har tilknyting til masteroppgåva og kan justere karakteren for masteroppgåva opp eller ned med ein karakter.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Det blir arrangert eksamen i ENG350 kvart semester.

Emneevaluering

Emnet blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvaret for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  06.11.2017
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   20.11.2017, 13:00