Hjem

Utdanning

Masteremne

Engelsk språk

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeENGMAU641
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master 

Undervisningssemester

Haust eller vår 

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Kurset tek opp ulike tema i engelsk lingvistikk.

Læringsutbyte

Studiet skal gi utvida kunnskap om engelsk språk. I tillegg har studentane øvd opp ei kritisk og sjølvstendig haldning til språkvitskaplege problemstillingar. Studiet skal òg gjere studentane flinkare i skriftleg og munnleg engelsk.

Krav til forkunnskapar

Jf. opptakskrava til masterstudiet.

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett ved 2-årig erfaringsbasert master i undervisning.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Tre samlingar à to vekedagar, fordelt utover semesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Frammøte til samlingane er obligatorisk.

Eit munnleg innlegg, vurdert til godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsformer

14-dagars semesteroppgåve på om lag 4000 - 5000 ord skriven mot slutten av semesteret. Ein skal skriva oppgåva på engelsk. 

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Litteraturliste

Pensum kan omfatte både primærtekstar og språkvitskaplege tekstar. 

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  13.10.2017, 13:00
  Trekkfrist
  29.09.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen