Hjem
Click

Utdanning

Mastergradsstudier

Engelsk fagdidaktikk (i Erfaringbasert master i undervisning med fordjupning i engelsk)

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeENGMAU643
  • Talet på semester1
  • SpråkEngelsk og norsk
  • Ressursar

Mål og innhald

Emnet har som målsetjing å gi studentane eit fagleg grunnlag for den fagdidaktiske masteroppgåva og ei innføring i fagfeltet fagdidaktikk innanfor desse ovudområda:

- Engelskfaget si legitimering og eigenart

- Språk, tekst og kultur: kompetanse og danning

- Strategiar for språkkompetanse

- Tekstforståing og læringsprosessar

- Rettleiing og vurdering

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Tre samlingar kvar på to vekedagar i løpet av semesteret. Noko av tida på samlingane vil vere undervisning i det gjennomgåande fellesemnet Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling ENGMAU 651. I tillegg kjem nettbasert kommunikasjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Frammøte til samlingane er obligatorisk.

For å kunne gå opp til eksamen i engelsk fagdidaktikk må studentane ha gjennomført inntil 3 obligatoriske arbeidskrav innan fastsette tidspunkt. Konkretisering av dei obligatoriske arbeidskrav framgår av semesterplanen.

Rettleiing frå faglærar på semesteroppgåva er obligatorisk.

Undervisningssemester

Haust (3. semester i masterstudiet med halv progresjon.)

Studienivå (studiesyklus)

Master

Krav til studierett

Opptak til Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk ved Det humanistiske fakultet.

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Studentane skal:

- ha kunnskap om engelskfaget si utvikling og innsikt i sentrale styringsdokument for skolefaget

- ha innsikt i engelsk som danningsfag og ferdighetsfag

- ha kjennskap til teoriar om språk, språklæring og kommunikasjon

- ha innsikt i språk, tekst og sjanger og kunne sjå desse i eit kulturperspektiv

-kunne undersøke læring i eige klasserom i engelskundervisninga ved hjelp av fagkunnskap og fagdidaktisk teori, og presentere refleksjon over dette skriftleg og munnleg

- kunne vurdere læremiddel og arbeidsformer i engelskfaget i relasjon til dei ulike emna i skolefaget, og kunne grunngi val og vurderingar i samsvar med eige fagsyn

- kunne rettleie elevane i deira læringsprosessar på grunnlag av teoriar om språk, tekst og kultur, og kunne vurdere elevane sitt læringsutbytte

- kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg på engelsk innan fagfeltet

Tilrådde forkunnskapar

I tillegg til opptakskrava for sjølve studiet byggjer undervisninga på 200-nivå i engelsk språk og engelskspråkleg litteratur.

Læremiddelomtale

Pensum utgjer omlag 1000 sider av normal vanskegrad.

Institutt for framandspråk gir forslag om spesifisert pensumliste i emnet.

Vurderingsformer

Eksamensforma er ei rettleia semesteroppgåve på 5000 ord der studentane sjølve vel tema og problemstilling. Nærare retningsliner foroppgåva vert gitt i studiet.

Oppgåva vert skriven på engelsk.

Karakterskala

Karakterskalaen A-F, kor F er stryk.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@if.uib.no