Hjem

Utdanning

Masteremne

Erfaringsbasert masteroppgåve i undervisning med fordjupning i engelsk

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår, til saman 4 semester

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Masteroppgåva skal vere fagdidaktisk og skrivast om eit sjølvvalt emne. I oppgåva må studentane dokumentere evne til sjølvstendig, kritisk og metodisk arbeid og meistre den framstillings- og dokumentasjonsteknikken som høver for emnet.

Læringsutbyte

Ved fullført mastergrad skal kandidaten

 • ha brei generell kunnskap innanfor faget og dybdekunnskapar innanfor eit avgrensa område
 • ha grunnleggjande kunnskap om dei sentrale problemstillingane og metodane i engelsk fagdidaktikk
 • kunne arbeida sjølvstendig og langsiktig med problemløysing på grunnlag av faglege kunnskapar
 • kunne setje seg inn i og vurdere kritisk teoriar, metodar og tolkingar innanfor fagområdet
 • kunne gjennomføre eit avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • kjenne normene for akademisk skriving
 • kunne uttrykkja på engelsk fagdidaktiske problemstillingar, analysar og konklusjonar
 • kjenne til relevante kommunikative sjangrar

Krav til forkunnskapar

Studentane må ha avlagt eksamen i litteraturemnet og språkemnet som tilbys i studiet, samt emna Engelsk fagdidaktikk og Vitskapeleg metode og erfaringsdeling. Emna i kursdelen må vere avlagde og gjennomsnittleg karakter på dei fire emna må ikkje vere dårlegare enn C for at studentane skal kunne ta til med skriving av sjølve masteroppgåva. Obligatorisk aktivitet fra fellesemnet Profesjon, refleksjon og erfaring må vere stått.

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Opptak til Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk ved Det humanistiske fakultet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Rettleiing av faglærar er obligatorisk på masteroppgåva, og studenten må skrive kontrakt med ein rettleiar i starten av det semesteret arbeidet med sjølve masteroppgåva tek til.

På samlingane skal studentane leggje fram eksempel på progresjon i arbeidet med masteroppgåva

Vurderingsformer

Masteroppgåva skal skrivast på engelsk og vere på mellom 70 og 110 sider. (Sjå rettleiing for skriving av masteroppgåve.)

Den munnlege prøva har tilknyting til masteroppgåva og kan justere karakteren for masteroppgåva opp eller ned med ein karakter.

Alle obligatoriske arbeidskrav må vere oppfylte for at ein skal kunne møte til eksamen.

Karakterskala

Karakterskalaen A-F, kor F er stryk.

Litteraturliste

 

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve og justerande munnleg eksamen

  Trekkfrist
  13.11.2017
  • Eksamensdel: Justerande munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   20.11.2017, 13:00