Examen philosophicum - seminarmodell

Fakta om studiet

EmnekodeEXPHIL-MNSEM
Studiepoeng10
UndervisingssemesterVår, Haust
Antall semester1
Undervisingsspråk
Norsk
Ressursar

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

E-post: exphil@uib.no

Mål og innhald

Examen philosophicum skal gi studentane ei innføring i universitetet sine tenkje-, arbeids- og skrivemåtar. Vidare skal ex.phil. gi filosofiske perspektiv på akademisk kultur og danning. MN-varianten skal introdusere studentane for filosofiske perspektiv på sentrale spørsmål innan dei matematisk-naturvitskaplege vitskapane, og for metafysiske, kunnskapsteoretiske, vitskapsteoretiske og etiske problemstillingar knytt til realfaga.

Læringsutbyte/resultat

Kunnskapar

Ved fullført emne har studenten kjennskap til utvalde filosofiske emne som har relevans for realfaga, til dømes metafysikk, kunnskapsteori, vitskapsteori og etikk.

Dugleikar og kompetanse

Studenten meistrar

- bruk av filosofiske omgrep i analytisk og kritisk drøfting av problemstillingar knytt til realfaga

- bruk av vitskapsteoretiske omgrep som er sentrale for metodedebattane innanfor realfaga

- grunnleggjande normer for skriftleg og munnleg akademisk framstilling, som klårleik, sjølvstende og reieleg kjeldehandsaming

Undervisningssemester

Haust (vår for studentane som tek bachelorprogram i biologi, havbruk, fiskehelse eller miljø- og ressursfag (naturvitskapleg og samfunnsvitskapleg retning))

Eksamenssemester

Haust (vår for studentane som tek bachelorprogram i biologi, havbruk, fiskehelse eller miljø- og ressursfag (naturvitskapleg og samfunnsvitskapleg retning))

Institutt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen. Studentar utan studierett kan ikkje søkje om å gå opp til særskilt eksamen i emnet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Fagleg overlapp

Alle emna med ein emnekode som begynner med EXPHIL- er fakultetsvariantar av det same emnet. Det er derfor full fagleg overlapp mellom desse emnekodane, slik at ein berre kan få utteljing i studiepoeng for eitt av dei, og antall vurderingsforsøk blir telte på tvers av fakultetsvariantane, jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, § 6.8.

Undervisning og omfang

Undervisninga har form av førelesingar og seminarsamlingar. Seminara har oppmøtekrav.

Obligatoriske arbeidskrav

Studenten skal

- ta del i minst 75% av seminara

- gi munnleg presentasjon i seminaret

- levere utkast til seminaroppgåve

- møte til rettleiing

- greie breiddetest

Godkjenninga er gyldig berre i semesteret for godkjenning.

Vurderingsformer

Studenten skal skrive ei seminaroppgåve undervegs i kurset. Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan få oppgåva vurdert.

Karakterskala

I vurderinga på emnet nyttar ein karakterskalaen A-F.

Læremiddelomtale

Examen philosophicum har spesialtilpassa pensum for kvar fakultetsvariant. Studenten skal også setje seg inn i tilleggslitteratur knytt til seminaroppgåva studenten arbeider med.

Undervisningsstad

Bergen

Emneevaluering

Evaluering av ex.phil. vert gjort med jamne mellomrom.