Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Examen philosophicum- skuleeksamen

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeEXPHIL-PSEKS
  • Antal semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Mål og innhald

Examen philosophicum skal gi studentane ei innføring i universitetet sine tenkjemåtar. Vidare skal ex.phil. gi filosofiske perspektiv på akademisk kultur og danning, og på sentrale spørsmål i psykologien. Studentane skal gjøre seg kjent med verkty ein kan bruke til å analysere tekstar og bidra til klårleik i språkbruk og argumentasjon, både innanfor psykologifaget og i det breiare akademiske og offentlege ordskifte.

Fagleg overlapp

Alle emna med ein emnekode som begynner med EXPHIL- er fakultetsvariantar av det same emnet. Det er derfor full fagleg overlapp mellom desse emnekodane, slik at ein berre kan få utteljing i studiepoeng for eitt av dei, og antall vurderingsforsøk blir telte på tvers av fakultetsvariantane, jf. Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, § 6.8.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga har form av førelesingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal skrive ei øvingsoppgåve.

Øvingsoppgåva er gyldig i det semesteret ho er levert inn og i det påfølgjande semesteret. Det er mogeleg å levere øvingsoppgåve både i haust- og vårsemesteret.

Undervisningssemester

Haust

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen. Kandidatar utan studierett kan søkje om å gå opp til særskilt eksamen i emnet. Sjå informasjon om korleis du søkjer om dette på: http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/saerskilt-eksamen-ved-det-humanistiske-fakultet

Undervisningsstad

Bergen

Krav til forkunnskapar

Ingen

Læremiddelomtale

Examen philosophicum har spesialtilpassa pensum for kvar fakultetsvariant.

Vurderingssemester

Haust og vår

Vurderingsformer

Ein skriftleg skuleeksamen (4 timar). Det obligatoriske arbeidskravet må vere godkjent for at kandidaten skal kunne gå opp til eksamen. 

Ingen hjelpemiddel er tillatne på eksamen. (Men studentar utan norsk som morsmål kan vende seg til instituttet for informasjon om bruk av ordbøker.)

Karakterskala

I vurderinga på emnet nyttar ein karakterskalaen A-F.

Emneevaluering

Evaluering av ex.phil. vert gjort med jamne mellomrom.

Institutt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

E-post: exphil@uib.no