Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Fagdidaktikk 1

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeFAGDIDAK 1
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

Emnet har eit omfang på 15 studiepoeng og er normert til eitt semesters fulltidsstudium

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Kjerneområdet for emnet er planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av undervising og opplæring i kunst og design, og vurdering av elevars læring.

Studiet skal bidra til at studentane utvikler breid fagdidaktisk innsikt og yrkesetisk kompetanse. Dette er naudsynt for å kunne skape, vurdere og videaeutvikle undervising innanfor dei ulike kunst- og designfaga i grunnskule, vidaregåande skule og på andre relevante læringsarenaar.

Studentane skal kvalifiserast til å kunne arbeide i samspel med elevar og kollegaar.

I laupet av studiet skal studentane få moglegheit til å reflektere over, og drøfte læringsprosessar i kunst og design, kunstfaga si stilling og framtid i skulen, profesjonsdilemma for kunst- og designlærarar, og lærerens og skulens rolle i samfunnet. Studentane skal utvikle kjennskap til lovverk og planar som regulerer utdanningsfeltet i samfunnet vårt, og kunne bidra med kvalifiserte kritiske analysar og refleksjonar i diskusjonar om verdigrunnlaget som ligg til grunn for skulens samfunnsmandat.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har inngåande kunnskap om faga kunst/ design sin plass, grunngjeving for og progresjon i skulen.
 • har kunnskap om dei ulike aspektea ved lærarprofesjonen, og korles desse kan utviklast.
 • har breid kunnskap om, og forståing av, dei komplekse forholda som skaper læringskulturar og skulekulturar, og kan relatere seg til dette i planlegging av og refleksjon over læringsprosessar.
 • har breid kunnskap om barn og unges utvikling, og om dei prosesseane som påverker elevanes motivasjon, læring og sosialisering.
 • har solid kunnskap om lov- og planverk, skulen som organisasjon, rammevilkår og styringsstruktur.
 • har breid kunnskap om skulen og utdanning i vårt samfunn, basert på eit sams verdigrunnlag om demokrati, kulturelt og sosialt mangfald, bærekraftig utvikling, likestilling og likeverd.
 • har kunnskap om overgrep mot barn og unge, om vanskelige livssituasjoner som barn og unge kan komme i, og kjennskap til aktuelle hjelpeinstansar.

 

Ferdigheiter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, reflektere over og vurdere undervising i kunst og design, på relevante trinn og læringsarenaar, basert på forsking, kunstnarisk utviklingsarbeid og erfaringsknytt kunnskap.
 • kan differensiere relevante og varierte arbeidsmåtar og arbeidsmetodar som motiverer og inkluderer elevar, og kan tilpasse opplæringa til elevanes interesser, læringstempo og kunnskapsnivå.
 • kan skape gode læringssituasjonar kjenneteikna ved dialog, toleranse, respekt og omsorg for elevane.
 • kan skildre kjenneteikn på elevars kompetanse, vurdere undervegs, og kommunisere vurderingarbeidet til elevar/føresette og kollegaar.
 • kan analysere og drøfte paradoks og dilemma knytt til skulens læreplanar, relevante styringsdokument, og til skulens samfunnsmandat.
 • kan analysere og drøfte skulens innhald og struktur internt i kollegial samanheng og eksternt.
 • kan identifisere særskilde behov hos barn og unge, inkludert identifisere teikn på vald eller seksuelle overgrep, og er i stand til, på bakgrunn av fagleg vurdering, å etablere samarbeid med tverretatlege instansar.


Generell kompetanse

Studenten

 • har ei profesjonell haldning, og kan kritisk reflektere over faglege, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan med stor grad av sjølvstende, vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til både kollegars og skulens utvikling.

Krav til studierett

Emnet inngår i studieprogrammet Praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnarar og designarar og kan takast av studentar som er tekne opp ved programmet.

Arbeids- og undervisningsformer

Ei veksling mellom forelesningar, seminar, gruppearbeid og diskusjonar. Presentasjonar både individuelt og i gruppe. Me legg vekt på dialogbaserte og studentaktive læringsformer. Mykje av undervisinga er praksisrelatert.

 Rettleiing

Studenten har rett på veiledning underveis i studiet, rettet mot opgaveskriving og eksamen. Se praksisplan for informasjon om veiledning i praksisperioden.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Undervisning

Deltaking i organisert studieaktivitet på fellessamlingar og i gruper er obligatorisk, med krav om minimum 80% frammøte.

 Arbeidskrav

Emnet har obligatoriske arbeidskrav som må godkjennast for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Eksamen i emnet hausten 2017, er å skrive ein utvida praksisrapport med innleveringsfrist 1. desember på Mitt UiB. Eksamensoppgåve vert lagt ut i slutten av oktober.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust

Emneansvarleg

Anne Skaansar

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.