Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Organisk kjemi

Undervisningssemester

Vår (Fargekode: rød).

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omfattar ein generell oversikt over dei grunnleggande stoffklasser, deira konstitusjon, eigenskapar, viktigaste framstillingsmåtar og reaksjonar. Utanom innføring i grunnomgrepa i organisk kjemi vil viktige anvendelser av organisk kjemi bli diskutert.

Læringsutbyte

Etter fullført emne FARM130 skal studenten kunne:

  • beskrive og tolke grunnleggjande organisk nomenklatur,
  • beskrive eigenskapar, viktigaste framstillingsmåtar og reaksjonar til funksjonelle grupper,
  • skissere og forstå sentrale reaksjonsmekanismar innan organisk kjemi,
  • beskrive og forstå sentrale omgrep innan isomeri,
  • eksemplifisere bruk av organisk kjemi i andre fagfelt.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

KJEM100 eller FARM110/ KJEM110 (FARM110/KJEM110 kan takast samtidig).

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på studieprogramma Integrert masterprogram i farmasi og Masterprogram i farmasi for reseptarer.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen (4 t). Tillatne hjelpemiddel på avsluttande eksamen: Modellsett.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

K103: 10stp. KJEM130: 10 stp.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon