Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Lækjemiddelkjemi

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset omfattar dei viktigaste lækjemidla og lækjemiddelgruppene sin kjemi: tredimensjonale konfigurasjon, syntese, metabolisme og stabilitet. Vidare blir samanhengen mellom tredimensjonal struktur av lækjemidlet og biologisk aktivitet vektlagt. Kurset skal vidare tene som grunnlag for farmakologi og galenisk farmasi.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet FARM236 vil studenten ut frå strukturformelen til ei sambinding kunne:

- gjere greie for sannsynleg bruk (lækjemiddelgruppe)

- gjere greie for verknadsmekanisme

- diskutere moglege bindingsinteraksjonar med biologiske makromolekyl

- drøfte eigenskapar som stabilitet og vassløysingsevne

- drøfte absorpsjon, distribusjon, metabolisme, eliminasjon og toksisitet

Krav til forkunnskapar

FARM130/KJEM130 eller tilsvarande

Tilrådde forkunnskapar

FARM150 eller tilsvarande

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til studieprogramma Integrert masterprogram i farmasi eller Masterprogram i farmasi for reseptarar eller ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar/ 4 timar pr veke

Førelesingar/ 13 veker

Førelesingar/ 52 timar totalt

Kollokvium/ 2 timar pr veke

Kollokvium / 12 veker

Kollokvium / 24 timar totalt

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen (4 t). Dersom det er få deltakarar kan det bli munnleg eksamen.

Tillatne hjelpemiddel på avsluttande eksamen: Enkel kalkulator i tråd med retningslinjene til fakultetet.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ ansvarleg finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar på Kjemisk institutt.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Trekkfrist
  01.11.2017
 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  26.09.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  12.09.2017
  Sted
  • Solheimsgt. 18 (Administrasjonsbygget), Eksamenslokale 3. etg.