Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Farmakologi II

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset skal saman med Farm290 gi eit samla bilde av farmakologifaget.

- Kurset skal gi kjennskap til et stort antall legemidlars verkemåte, bruk, effektar, biverknader og interaksjonar.

- Kurset skal gi evne til å forklara og gi råd om legemidlar og farmakologisk terapi.

- Kurset skal gi evne til å vurdere legemiddelinformasjon og faglitteratur kritisk.

Læringsutbyte

Etter å ha teke dette emnet skal studentane:

- Kunne beskrive forskjellige medikamentgrupper og dei viktigaste medikamenta sine eigenskapar og bruk

- Kunne forklara prinsippa for behandling av dei vanlegaste folkesjukdomane

- Kunne beskrive bruk og verknadsmekanismar for legemidlar med verknad i CNS eller som påverkar andre viktige funksjonar eller organ i kroppen

Tilrådde forkunnskapar

FARM290

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på studieprogramma Integrert masterprogram i farmasi og Masterprogram i farmasi for reseptarer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen (4 timar)

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Administrative spørsmål:studie@kliniskmedisin.uib.no

Emneansvarlig: Lars Herfindal: lars.herfindal@uib.no

Eksamensinformasjon