Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Galenisk farmasi

 • Studiepoeng20
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeFARM295
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk og norsk
 • Ressursar

Mål og innhald

Emnet består av to delar: 1) legemiddelformulering, og 2) legemiddelteknologi. Mål for del 1 er å gi ei forståing for legemiddelproduksjon, med særleg fokus på flytande- og halvfaste system. Emnet inkluderer legemiddeladministrasjonsvegar, fysisk-kjemiske aspekt av legemiddelformulering og -dosering, og betraktningar rundt produksjonsprosessen. Studentane blir introdusert til praktiske aspekt ved å produsere væske- og halvfaste legemiddelformuleringar, og skal demonstrere kompetanse i sikker og profesjonell framstilling av slike doseringsformer.

Mål for del 2 er å gi studentane ei brei forståing av konvensjonell farmasøytisk teknologi. Hovudfokus er på formulering og produksjon av perorale, faste legemiddelformer og andre konvensjonelle administrasjonsformer, vitskapen bak desse, produksjons - og pakketeknologi, samt stabilitetsvurderingar. Emnet gir også kunnskap om framstilling og behandling av radioaktive legemiddel. Studentane blir gitt ei innføring i praktiske aspekt rundt produksjon og kvalitetskontroll av perorale, faste legemiddelformer.

Sterile legemidlar: Det gis en innføring i produksjonsmetodar, teknologi og kvalitetssystem som blir brukt i produksjon av legemiddelformer med krav til sterilitet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Legemiddelformulering :

22 timar førelesningar

8 kollokvier à 1 time

8 laboratorieøvingar à 3 timar

Legemiddelteknologi :

40 timar førelesningar

2 kollokvier med gjennomgang, til saman 4 timar

5 laboratorieøvingar à 3 timar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Legemiddelteknologi:
Innleverte labrapportar. Alle laboratorieøvingar, og kollokvier i legemiddelteknologi er obligatoriske. Studentane må bestå alle laboratorieøvingar for å bestå kurset.

Legemiddelformulering:
Demonstrere ferdigheiter i liten skala produksjon av flytande og halv-faste legemiddelformer.

Alle obligatoriske aktivitetar må være bestått for å kunne ta skriftlig prøve.

Undervisningssemester

Haust

Studienivå (studiesyklus)

Master

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på Integrert masterprogram i farmasi 

Undervisningsstad

Klinisk Institutt 2, Universitet i Bergen

Læringsutbyte

Etter fullført emne i farmasøytisk formulering skal studenten kunne

 • Beskrive dei viktigaste adminstrasjonsvegane for legemiddel til pasient
 • Beskrive mekanismane rundt peroral absosorpsjon av legemiddel
 • Beskrive dei fysisk-kjemiske prinsippa bak rasjonell formulering av flytande og halvfaste legemiddelformer
 • Tolke formuleringsdata og tilhøyrande analysedata med tanke på å velje den mest hensiktsmessige formuleringa
 • Forklare den terapeutiske bruken av flytande og halv-faste legemiddelformer
 • Drøfte passande produksjonsteknikkar, inkludert kvalitetssikring, kvalitetskontroll og dokumentasjon, for produksjon av flytande og halv-faste legemiddel i liten skala.
 • Framstille legemiddelformer ut frå anerkjende referansekjelder i ein kvalitet som er eigna for pasientbruk.

Etter fullført emne i farmasøytisk teknologi skal studenten kunne

 • Beskrive dei fysisk-kjemiske prinsipp som ligg til grunn for design av perorale, faste legemiddelformer
 • Beskrive produksjonsprosessen brukt for å framstille forskjellige perorale, faste legemiddelformer i stor og i liten skala.
 • Tolke eit legemiddelstoff sine fysisk-kjemiske data og ut frå disse kunne sei noko om den optimale perorale formuleringstrategi for stoffet i fast form.
 • Beskrive dei fysisk-kjemiske prinsippa bak design av ein aerosol administrasjonsform
 • Forklare konsepta og viktigheita bak testing av produktyting, og evne å tolke slike data.
 • Beskrive krava til farmasøytisk pakking og pakkematerial
 • Drøfte krav til testing av stabiliteten til farmasøytiske produkt, og evne å tolke stabilitetsdata
 • Drøfte dei grunnleggjande prinsippa til framstilling og behandling av radioaktive legemiddel, inkludert den kliniske bruken av desse.
 • Beskrive prinsippene for produksjon av sterile legemiddelformer og forklare hvorfor kvalitetssikring og validering av kritiske trinn i produksjonsprosessen er spesielt viktig.

Krav til forkunnskapar

Det er krav om at alle tidligare emner i farmasistudiet er bestått for å kunne starte på emnet. Det kan søkes om dispensasjon fra kravet ved heng på 10 studiepoeng. 

Tilrådde forkunnskapar

Farmasøytisk formulering må tas før farmasøytisk teknologi.

Vurderingssemester

Haust

Vurderingsformer

Skriftlig prøve, 6 timer

Ingen hjelpemidler tillatt

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Klinisk institutt 2 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Emneansvarlig: Emmet Mc Cormack, Emmet.mc.cormack@k2.uib.no