Hjem

Utdanning

Masteremne

Masteroppgåve i Farmasi

Studienivå (studiesyklus)

Master

Mål og innhald

Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgåva opparbeide seg kunnskap og erfaring med ulike metodar og vitskaplege arbeidsteknikkar. Gjennom arbeid med masteroppgåva skal studenten ha utvikla evne til å gjennomføre eit sjølvstendig arbeid som viser forståing, refleksjon og modning. Under rettleiing skal studenten kunne planlegge og utføre vitskapelege eksperiment, og kritisk vurdere eigne resultat så vel som relevant faglitteratur.

Læringsutbyte

 Etter fullført mastergradsoppgave skal studenten kunne:

-Planlegge, gjennomføre, rapportere og presentere et veiledet forskningsprosjekt

-Beskrive og anvende relevante metoder

-Analysere oppnådde resultater

-Finne og kritisk vurdere relevant, vitenskapelig litteratur, og henvise, referere og sitere på en klar og hederlig måte hver gang kildene benyttes.1

-Diskutere egne resultater i relasjon til litteraturen og trekke konklusjoner på grunnlag av dette

-Kunne drøfte etiske problemstillinger relatert til egen og andres forskning

-Presentere arbeidet i form av en skriftlig monografi med rimelig omfang og i tråd med de krav til oppbygning og systematikk som stilles til denne typen akademisk tekst

-Gi en kortfattet muntlig presentasjon av de viktigste resultatene og konklusjonen

(1. http://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/eksamen/bruk-av-kilder-i-skriftlige-arbeider-ved-universitetet-i-bergen

Krav til forkunnskapar

Eksamen i alle obligatoriske mastergradsemne, til saman 240 studiepoeng, må være bestått for å kunne starta på masteroppgåva. Studieretningsemne, til saman 15 studiepoeng må være bestått før avsluttande mastergradseksamen.

Krav til studierett

Emnet er reservert for studentar på studieprogrammet Integrert masterprogram i farmasi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Student, rettleiar(ar) og institutt vert samde om ein skriftleg masteravtale og rettleiingskontrakt. Avtalen skal godkjennast av programutvalet for farmasi. Undervising skjer i form av praktisk og teoretisk rettleiing. Masteravtale og rettleiingskontrakt skal signerast innan 1. april i 8. semester. Rettar og plikter er spesifisert i masteravtalen og rettleiingskontrakten.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentar må delta på seminar og halde ein statuspresentasjon om eige masterprosjekt for studentar på kullet i januar.

Vurderingsformer

Munnleg og skriftleg presentasjon av oppgåva.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Skriftlig evaluering

Institutt

Administrert av Senter for farmasi og Klinisk institutt 2

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Masteroppgåve

    Trekkfrist
    01.02.2018
    • Eksamensdel: Justerande munnleg

    • Eksamensdel: Masteroppgåve