Hjem

Utdanning

Masteremne

Filosofiske kjelder og kjeldekritikk

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår og haust.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gi studentene en innføring i ferdighet og oversikt over kunnskap de trenger for å arbeide med masteroppgaven, så som bruk av biblioteksressurser, siteringsteknikk, kildebruk. Det skal også gi kunnskap om hva en prosjektbeskrivelse skal inneholde.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

  • kunnskap om kildebruk, siteringsteknikker og biblioteksressurs
  • Forståelse av hvilke element som inngår i en masteroppgave, hvordan oppgaven kan bygges opp og hvilke formkrav som gjelder

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • sette i gang arbeidet med å skrive en prosjektbeskrivelse

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

  • å ta fatt på å skrive en prosjektbeskrivelse

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk.

Studiepoengsreduksjon

FIL312 overlapper 5 SP med FIL304 (Utforming av prosjekt for masteroppgåva i filosofi). Ta kontakt med instituttet for nærare informasjon.

Krav til studierett

For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga har form av førelesingar og seminar. Seminara har oppmøtekrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.

Studentane skal delta på minst to tredelar av seminara.

Vurderingsformer

Studentane vil bli vekta bestått/ikkje-bestått basert på oppmøte på seminara.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått.

Vurderingssemester

Det er vurdering i begge semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan få vurdering i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@fof.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Deltaking

    Trekkfrist
    06.02.2018