Hjem

Utdanning

Masteremne

Masterseminar 2

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår og haust.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal lære studentene til å formulere en klar problemstilling for masteroppgaven, med delproblemstilling. Dette gjøres ved at de presenterer utkast til prosjektbeskrivelser i fellessamlinger med alle mastergradsstudenter. Studentene skal også kommentere hverandres prosjektbeskrivelser

Læringsutbyte

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten ha

  • God oversikt over medstudenters prosjekter

Dugleik:

Etter fullført emne skal studenten kunne

  • Identifisere en klar filosofisk problemstilling på selvstendig grunnlag
  • Identifisere delproblem og grunngje valg av tilnærmingsmåter
  • Legge fram og kommentere en filosofisk problemstilling for diskusjon i et seminar

Kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

  • Ta fatt på skrivingen av selve masteroppgaven

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande. For å ta FIL313FIL311 (Masterseminar 1) vere bestått.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen.

Studiepoengsreduksjon

FIL313 overlappar 5 SP med FIL304 (Utforming av prosjekt for masteroppgåva i filosofi). Ta kontakt med instituttet for nærare informasjon.

Krav til studierett

For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga har form av seminar. Seminara har oppmøtekrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.

Munnleg framlegg av prosjektbeskrivelse på seminar.

Studentane skal delta på minst to tredelar av seminara.

Vurderingsformer

Studentane vil bli vekta bestått/ikkje-bestått basert på oppmøte på seminara.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt.

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått.

Vurderingssemester

Det er vurdering i begge semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan få vurdering i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vert tilgjengeleg på uib.no 1. juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Emneansvarleg

Undervisningsutvalget for fagstudiet i filosofi.

Administrativt ansvarleg

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@fof.uib.no

Eksamensadministrasjon: eksamen@fof.uib.no

Eksamensinformasjon

  • Vurderingsordning: Deltaking

    Trekkfrist
    09.04.2018