Gå til innhold
English A A A
Emne FILO350

Filosofi mastergradsoppgåve

Undervisningsperiode :

Aktuelle studieprogram

Studiepoeng 60
Undervisningssemester Haust og vår
Timeplan Se timeplan
Litteraturliste Se litteraturliste

Mål og innhald

Masteroppgåva skal dokumentere at studenten har evne til å arbeide systematisk og sjølvstendig med filosofiske problemstillingar, og identifisere og artikulere sentrale omgrep, argument og posisjonar i det aktuelle problemområdet.

Masteroppgåva kan anten bestå av eit samanhengande arbeid, eller vere sett saman av fleire mindre arbeid som står i ein indre fagleg samanheng med kvarandre. Om studenten vel ei samansett masteroppgåve, skal denne innehalde ei innleiing som syner korleis dei ulike mindre arbeida heng saman. Lengda på oppgåva skal vere i samsvar med fakultetet sitt vedtak om kva lengd ei masteroppgåve skal ha.

Læringsutbyte/resultat

Kunnskap: Etter fullført emne skal studenten ha

  • god innsikt i litteratur, omgrep, argument og posisjonar innanfor temaet for masteroppgåva

Dugleik: Etter fullført emne skal studenten kunne

  • arbeide systematisk og sjølvstendig med filosofiske problemstillinger
  • meistra litteratursøking, gjennomgang og bruk av forskingslitteratur

Kompetanse: Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse til

  • formidling av innsikt i temaet, til dømes i form av undervisning i vidaregåande skule
  • vidare studiar basert på tema for masteroppgåva på doktorgradsnivå
  • utarbeiding av dokument for utgreiing og rådgjeving til bruk i samanhengar der innsikt i temaet er relevant.

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsspråk

Norsk

Studienivå

Master

Institutt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Krav til studierett

For å ta emnet må ein vere tatt opp på masterstudiet i filosofi, studieretning filosofi.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad med 90 stp. spesialisering i filosofi eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

Avlagd eksamen i FIL311 (Masterseminar 1 - 5stp.), FIL312 (Filosofiske kjelder og kjeldekritikk - 5stp.), FIL313 (Masterseminar 2 - 5stp.), FIL314 (Ope forskingsemne i filosofi - 15stp.) samt 30 valfrie spesialiseringemne i filosofi på 300-nivå. Gode engelskkunnskapar er naudsynte, sidan ein må rekne med at mykje av pensum er på engelsk

Undervisning og omfang

Arbeidet med masteroppgåva er normert til 2 semester og blir normalt lagt til dei to siste semestra av studiet.

Det er ein føresetnad at studenten med jamne mellomrom drøftar masteroppgåva med den/dei faglege rettleiaren/rettleiarane sin(e).

Sjå rettleiingskontrakten for masterprogrammet for antall rettleiingstimar og andre rettar og pliktar som er knytt til studiet.

Obligatoriske arbeidskrav

Ei godkjenning av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i tre semester frå og med det semesteret godkjenninga finner stad.

Individuell rettleiing med den/dei faglege rettleiaren/rettleiarane undervegs i arbeidet.

Innlevering av pensumliste samstundes med innlevering av masteroppgåva. Pensumlista skal innehalde emnekode, eksamenssemester og namn på student og faglærar/rettleiar, og vere utforma i samsvar med vanlege standarder for bibliografiske referansar. Sidetal for kvar einskild bok/utdrag av bok eller artikkel samt samla tal på sider skal opplysast (for elektroniske kjelder utan sidetal rekner ein 500 ord pr. side). Pensumlista skal godkjennast av instituttet.

Vurderingsformer

Masteroppgåva skal vere på mellom 70 og 110 sider (25.000-40.000 ord). Sjå utfyllande reglement for Det humanistiske fakultet. Masteroppgåva skal leverast elektronisk via Mi side.

Etter at masteroppgåva er levert inn skal studenten halde ei offentleg forelesing på 45 minutt med presentasjon av eit tema fra masteroppgåva. Forelesinga blir gitt karakteren greidd / ikkje greidd. Dersom forelesinga blir vurdert som ikkje greidd, kan studenten gjere inntil to forsøk til innan eit halvt år etter innleveringa av masteroppgåva. Etter at forelesinga er greidd, skal studenten ha ein munnleg eksamen, der karakteren på masteroppgåva kan justerast inntil ein karakter opp eller ned.

Eksamen blir arrangert kvart semester.

Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Innlevering av masteroppgåva kan skje fire gonger i året; 1. februar, 15. mai, 1. september og 20. november. Desse fristane er sett av Det humanistiske fakultet.

Karakterskala

Karakterskala frå A til F.

Læremiddelomtale

Pensumlista for emnet kan, men treng ikkje, å vere identisk med litteraturlista til masteroppgåva. Pensumet blir bestemd i samarbeid med rettleiar.

Undervisningsstad

Bergen

Emneevaluering

Emnet blir evaluert med jamne mellomrom.

Kontaktinformasjon

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

E-post: studierettleiar@fof.uib.no