Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Fransk kulturkunnskap og omsetjing fransk-norsk

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet er tredelt.

Studenten skal

 1. få ei innføring i fransk historie frå ca. 1600 og fram til i dag
 2. få ei innføring i den franskspråklege verda utanom Frankrike (la francophonie)
 3. få trening i omsetjing frå fransk til norsk

Læringsutbyte

Studentane har skaffa seg kunnskap om fransk historie frå 1600-talet til i dag og kan drøfta problemstillingar knytte til viktige historiske hendingar i Frankrike. Dei kjenner til frankofoniens utbreiing og situasjon i verda og er i stand til å diskutera og gje eit oversyn over situasjonen til språket internasjonalt. Studentane kan omsetja tekstar frå dagspressa frå fransk til norsk.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

For å gjennomføra emnet med godt resultat, trengst det førekunnskapar i fransk som svarar til minst nivå 2 frå vidaregåande skole.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med ein studierett ved UiB.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Kvar student får tilbod om 7 timar undervisning kvar veke i om lag 10 veker:

2 t førelesing i historie

2 t førelesing i frankofoni

2 t førelesing i omsetjing frå fransk til norsk

1 t munnleg øving knytt til historie og frankofoni (gruppe)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

I samband med undervisninga skal ein levera for godkjenning eitt skriftleg arbeid i omsetjing og eitt skriftleg arbeid på om lag 1000 ord i historie eller frankofoni. Ein må i tillegg få godkjent ei munnleg framføring på om lag fem minutt i den disiplinen ein ikkje leverer skriftleg oppgåve i. Frist for innlevering av oppgåver vert gjeven i byrjinga av semesteret.

Vurderingsformer

Eksamen er tredelt:

1) Skriftleg skoleeksamen (2 timar) i historie eller frankofoni. Kva for ein disiplin som skal prøvast til skriftleg eksamen vert oppgjeve ei veke før eksamen. Skoleeksamen kan bli digital.

2) Munnleg eksamen på fransk i historie eller frankofoni (den av dei to disiplinane som ikkje vart prøvd til skriftleg eksamen). Kva for eit emne i pensum som skal prøvast vert oppgjeve om lag 20 minutt før munnleg eksamen.
3) Skriftleg skoleeksamen (2 timar) i omsetjing fransk-norsk. Skoleeksamen kan bli digital.

Karakteren på kvar av dei tre prøvene tel 1/3 av samla emnekarakter. Det er høve til å ta med seg inntil to deleksamenar inntil to semester etter at deleksamenen er greidd.

På dei skriftlege eksamensdagane kan ein nytta eittspråkleg (fransk-fransk og eventuelt norsk-norsk) ordbok godkjend av instituttet.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Litteraturliste

Historie: eit oversyn over fransk historie frå 1600 til i dag, i Guillaume Bourel, Marielle Chevallier, Guillaume Joubert og Axelle Guillausseau : Bescherelle - Chronologie de l'histoire de France, Hatier, s.l70 -395.

Eit alternativt historieverk er Jean Carpentier og François Lebrun:

Histoire de France, Points Seuil, kap.16-32.

Frankofoni: utdrag frå John Kristian Sanaker, Karin Holter og Ingse Skattum: La francophonie, une introduction critique, Unipub (om lag 140 sider)

Eit presist pensumoversyn finn ein på Mitt UiB.

Omsetjing: ikkje noko tekstpensum

Ved semesterstart vil det bli opplyst om eventuelle endringar i pensum.

Emneevaluering

Undervisninga vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: To skriftlege skoleeksamenar og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  24.04.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen (historie eller frankofoni)

   Dato
   08.05.2018, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen (omsetjing)

   Dato
   16.05.2018, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen