Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Fordjuping i fransk litteratur

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek for seg romanen som sjanger i eit diakront perspektiv. Gjennom studiet av fem representative romanar, sette i kulturhistorisk samanheng og i ljos av sentrale, romantekniske omgrep, skal emnet gje eit oversyn over utviklinga i sjangeren frå det 17. hundreåret og fram mot vår tid.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal kandidaten

 • ha innsikt i dei utvalte pensumverka
 • ha kunnskap om den kulturhistoriske konteksten til verka
 • ha kunnskap om sentrale romantekniske omgrep
 • kunna bruka dei tileigna omgrepa i sjølvstendige analysar av pensumtekstar
 • kunna analysera tekstane tematisk og i kulturhistorisk perspektiv
 • kunna drøfta skriftleg og munnleg problemstillingar knytte til pensum
 • kunna formidla kunnskapar innanfor eige fagområde på munnleg og skriftleg fransk
 • kunna planleggja og gjennomføra arbeidsoppgåver som strekkjer seg over ei viss tid
 • kunna videreutvikla kunnskapane sine, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

FRAN253 føreset språkkunnskapar som svarar til emna på 100-nivå.
Undervisninga byggjer på FRAN102.

Studiepoengsreduksjon

FRAN254L (10 stp) FRAN253L (15 stp.)

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med ein studierett ved UiB.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, seminar og rettleiing.

3 timar pr veke i om lag 12 veker.

Undervisninga er felles med FRAN254L.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studentalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart, og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det blir kravd at studentane deltek på minimum 75% av førelesingar/seminar for å få gå opp til vurdering i emnet.

Studentane skal seinast fire veker før eksamen få godkjent eit munnleg innlegg (ca 15 minutt) knytt til pensum i emnet. Studentane utarbeider innlegget i samråd med faglærar. Manuskriptet til innlegget skal leverast samstundes med innlegget.

I samband med semesteroppgåva skal det vera minst eitt rettleiingsmøte.

Dei obligatoriske arbeidskrava er godkjende i eitt semester utover undervisningssemesteret.

Oppmøte og munnleg innlegg må vera godkjende i undervisningssemesteret, men rettleiing vert gitt ved eventuell ny eksamen i det undervisningsfrie semesteret.

Vurderingsformer

Eksamen er ei semesteroppgåve på om lag 4000 ord skriven på 4 veker mot slutten av semesteret. Ein skal skriva oppgåva på fransk.

Oppgåva fyller kravet til det sjølvstendige arbeidet som skal gå inn i bachelorgraden.

Som avslutning på emnet vert det arrangert ein munnleg eksamen i litteraturpensumet. Prøva skal samstundes syna den munnlege dugleiken i fransk hjå kandidatane.

Munnleg og skriftleg eksamensdel tel 50 prosent kvar av samla karakter i emnet. Begge prøvene må vere greidde i same semester.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Litteraturliste

Pensum inneheld fem romanar utanom ei innføring i romanteori. Ein set seg inn i ein eller to representative romanar frå kvart av dei fire siste hundreåra, og i litteraturhistorisk bakgrunnsstoff med relevans for verka. Ein les òg eit innføringspensum i romanteori/ narratologi som er i tråd med det teoretiske siktemålet.

I samråd med faglærar kan ein byta ut eitt av verka med eit anna verk frå det same hundreåret med minst same omfang og vanskegrad.

Emneevaluering

Undervisninga vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og munnleg eksamen

  Trekkfrist
  28.05.2018
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   11.06.2018, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen