Hjem

Utdanning

Masteremne

Grammatikk og omsetjing/omsetjingsteori

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeFRAN309
 • Talet på semester1
 • SpråkFransk og norsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master (studiesyklus)

Undervisningssemester

Vår 

Undervisningsstad

Nettbasert undervisning for studenter ved UiB og NTNU

Mål og innhald

Emnet inneheld følgjande komponentar:

- Fransk grammatikk

- Omsetjing norsk-fransk/fransk-norsk

- Omsetjingsteori

Arbeidet med grammatikk, omsetjingsteori og praktiske omsetjingsøvingar skal gje studentane større innsikt og dugleik i moderne fransk språk.

Læringsutbyte

Etter fullført emne blir det forventa at studentane

 • har kjennskap til moderne tilnærmingsmåtar innan fransk grammatikk og til nokre sentrale omsetjingsteoriar. Dei har òg innsikt i kontrastive problemstillingar i omsetjing mellom norsk og fransk.
 • er i stand til å gjera greie for hovuddraga i moderne fransk grammatikk. Dei kan omsetja, frå fransk til norsk og frå norsk til fransk, autentiske tekstar innan ulike sjangrar, og dei kan diskutera ulike teoriar i samband med omsetjingane.
 • har eit grunnlag for å arbeide med moderne fransk grammatikk og omsetjing på ein vitskapeleg måte.

Krav til forkunnskapar

 

Tilrådde forkunnskapar

Fransk 100- og 200-nivå eller tilsvarande. 

Studiepoengsreduksjon

FRAN302 (10 stp), FRAN310 (10 stp) og FRAN311 (10 stp)

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogramma i fransk ved Universitetet i Bergen og ved NTNU

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Det blir gjeve førelesingar og seminar i grammatikk og i omsetjingsteori, ein dobbelttime per veke i kvar disiplin i om lag 12 veker.

Nettbasert undervisning i samarbeid mellom UiB og NTNU.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunna ta eksamen i emnet må studentane:

1) få godkjent to av omsetjingsoppgåvene (ei norsk-fransk og ei fransk-norsk, med reflekterande kommentarar) som er blitt gjevne i samband med undervisninga.

2) ha eit rettleiingsmøte med førelesar i grammatikk, i samband med heimeeksamenen.

Vurderingsformer

Eksamen er todelt:

1) Ein skriftleg heimeeksamen i grammatikk på om lag 2000 ord (ei veke).

2) Ein skriftleg heimeeksamen i omsetjing/omsetjingsteori på om lag 2000 ord (ei veke)

Det blir gjeve karakter A-F på dei to vurderingsdelane, og kvar del tel 1/2 av samla karakter.

Det er høve til å ta med seg ein deleksamen i inntil to semester etter at deleksamenen er greidd.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk. 

Litteraturliste

Grammatikk: ca. 200 sider henta frå ein større franskspråkleg grammatikk, i kombinasjon med to til tre artiklar om grammatiske emne, valt av kvar student i samråd med førelesar. Ca. 100 sider omsetjingsteori.

Ved semesterstart vil det bli opplyst om moglege endringar i pensum. 

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB og NTNU sine kvalitetssikringssystem. 

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: To heimeeksamenar

  Trekkfrist
  08.09.2017
  • Eksamensdel: Heimeeksamen (grammatikk)

   Innleveringsfrist
   13.10.2017, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Heimeeksamen (omsetting)

   Innleveringsfrist
   29.09.2017, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen