Hjem

Utdanning

Masteremne

Grammatikk og litteratur

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master 

Undervisningssemester

Vår 

Undervisningsstad

Bergen 

Mål og innhald

Emnet inneheld følgjande komponentar:

- Fransk grammatikk

- Fransk litteratur

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har større innsikt i moderne fransk språk
 • har kjennskap til moderne tilnærmingsmåtar innan fransk grammatikk.
 • har større innsikt i problemstillingar knytte til litteratur og litteraturteori som er blitt gjennomgått
 • har kjennskap til nyare forsking innan det aktuelle feltet

Dugleik

Studenten

 • er i stand til å gjera greie for hovuddraga i moderne fransk grammatikk
 • kan gjera greie for nyare forsking på fransk litteratur og litteraturteori

Generell kompetanse

Studenten har eit grunnlag for å halda fram med forskingsverksemd innan moderne fransk grammatikk og litteratur

Krav til forkunnskapar

 Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Fransk 100- og 200-nivå eller tilsvarande. 

Studiepoengsreduksjon

På grunn av fagleg overlapp blir studiepoeng-uttellinga for FRAN302, FRAN310, FRAN309L og FRAN309 redusert med 10 studiepoeng om det blir kombinert med FRAN311.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogramma i fransk ved Universitetet i Bergen og ved NTNU

Arbeids- og undervisningsformer

Det blir gjeve førelesingar og seminar i grammatikk og litteratur. Ein dobbelttime per veke eller tilsvarande i kvar av dei to disiplinane i 12 veker.

Grammatikk førelesningane er felles med FRAN309.

Litteraturførelesingane er felles med FRAN308.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan undervisningstilbodet bli tilpassa studenttalet, til dømes ved at førelesingar vert erstatta av seminar eller eit meir individuelt tilpassa undervisningsopplegg. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunna ta eksamen i emnet må studentane;

1. få godkjent ei pensumliste i litteratur.

2. ha eit rettleiingsmøte med førelesar i litteratur, i samband med rettleid oppgåve.

3. få godkjent ei øvingsoppgåve i grammatikk som blir gitt i samband med undervisninga.

4. delta på eit seminar om vitskapleg kjeldebruk, i samband med grammatikkdelen av rettleid oppgåve.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer

Eksamen er ei tre vekers rettleidoppgåve med oppgitt tema:

Oppgåva omfattar to disiplinar: Grammatikk på om lag 2000 ord og litteratur på om lag 2000 ord.

Det blir gjeve karakter A-F. Kvar disiplin tel 1/2 av samla karakter.

Hjelpemiddel til eksamen

Ikkje aktuelt

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.

Litteraturliste

Grammatikk: om lag 200 sider henta frå ein større franskspråkleg grammatikk. I tillegg skal studentane sjølve finne ein til to artiklar som dei skal sitere i eksamensoppgåva i grammatikk

Fransk litteratur: Pensum på emnet er tematisk knytt til pensum på FRAN308, men dei studentane som tek begge emna, må leggja opp 2 - 3 verk og ca. 50 sider teori i tillegg til dei som ein nyttar på FRAN308.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Programstyret for fransk

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar: studierettleiar@if.uib.no
Eksamensadministrasjon: eksamen@if.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  28.05.2018, 13:00
  Trekkfrist
  18.04.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen