Hjem

Utdanning

Masteremne

Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanninga 3

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeFRANDI111
 • Talet på semester1
 • SpråkFransk og norsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

 Haustsemesteret, 7. semester i lektorutdanningsprogrammet for studentar som tek faget som fag II.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi studentane ei vidare innføring i fagfeltet fransk fagdidaktikk innanfor to hovudområde:

 • Språk, tekst og kultur: kompetanse og danning
 • Tilrettelegging for læring

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal kandidaten

 • ha innsikt i fransk som dannings- og dugleiksfag
 • ha kunnskap om språk, tekst og sjanger og kunne sjå desse i eit læringsperspektiv
 • kunne lage undervisningsopplegg der arbeidsformer og innhald er knytt til grunnleggjande fagforståing og innsikt i læringsprosessar i franskfaget
 • kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg på fransk innan fagfeltet

Krav til forkunnskapar

 Minimum 55 studiepoeng i fransk på 100-nivå

inkludert 5 studiepoeng fransk fagdidaktikk. 90 studiepoeng i fag I inkludert 10 studiepoeng fagdidaktikk.

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Opptak til lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet

t

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

 Førelesingar, seminar og rettleiing.

To timar i veka i 8-12 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen må studentane ha lagt fram på fransk eit sjølvstendig arbeid der dei presenterer eit undervisningsopplegg og drøftar det i lys av fagdidaktisk teori.

Vurderingsformer

Vurderinga skjer på grunnlag av ein heimeeksamen (7 dagar) på om lag 2500 ord over eit oppgitt emne.

Retningsliner for heimeeksamen vert gitt i studiet.

Oppgåva skal skrivast på fransk.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Litteraturliste

Pensum utgjer omlag 350 sider.

I pensumoversynet på internett ligg det opplysningar om kva tekstar som til ei kvar tid er pensum.

Emneevaluering

Undervisninga vert evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studierettleiar@if.uib.no