Hjem

Utdanning

PhD-kurs

Perspectives in translational medicine

  • Studiepoeng1
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeFSKLI902
  • Ressursar

Kursomtale

Undervisingsspråk

Engelsk

Kursinnhald

Seminarserien vil bestå av førelesningar holdt ein gong kvar måned (på engelsk) av føredragshaldarar som kjem hovudsakleg frå Klinisk institutt 1 og Klinisk institutt 2. Føredragshaldarane er valgt ut frå kriterier om formidlingsevne og fagleg kompetanse samt også aktuelle forskningsemner.

Seminarserien vil presentere moderne og aktuell kunnskap innanfor bestemte felt med hovedfokus på translasjonelle studier. Førelesningane skal være på eit høgt vitskapleg nivå og inkludere generelle aspekter ved det omtalte temaet, samt ta for seg heile spektrumet frå basal til anvendt biomedisinsk vitskap, inkludert evidensbasert medisin. Studentar som deltek på seminara vil få trening i å reflektere over vitskaplege forskningsspørsmål og verte meir kjent med ulike måtar å presentere vitskapleg tema/prosjekt.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskapar:

  • Vere i stand til å evaluere ulike metodologiske tilnærmingar og tileigne seg kunnskap innanfor translasjonell medisin.
  • Kjenne til terminlogier innanfor eit bredt spekter av vitskapleg fagområder.

Ferdigheiter:

  • Kjenne til korleis man formulerer og presenterer eit vitskapleg prosjekt/tema/problem.
  • Ha innsikt i pågående store forskningsprosjekter og korleis man handterer kompliserte forskningstema.

Generell kompetanse:

  • Ha oppnådd erfaring i å kommunisere god vitskap innanfor ulike felt.
  • Kunne identifisere etiske aspekter/problem i vitskapleg arbeid.

Forstå nytten av vitskaplege seminar og ha innsikt i behovet for innovasjon.

Studiepoeng

1 studiepoeng for PhD kandidatar.

Formelle krav

Påmelding og -fristar

Påmelding gjennom Studentweb med fristar 1. februar (vår) og 1. september (høst).

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Inngår i opplæringsdel

PhD

Vurderingsform

Studenten må delta på enkeltseminara og skrive ein rapport på 3-4 sider basert på seminarserien. Den skriftlege rapporten vert evaluert av kurskomiteen. Det er eit krav at ein deltar på minst 80% av enkeltseminara (8 av 10 seminar i året). Registrering skjer på kvart seminar. Karakterskala er bestått/ikke bestått.

Fagleg overlapp

Ingen

Kven kan delta

PhD kandidatar, teknisk personale, masterstudenter, alle vitskapleg ansatte.

Utfyllande informasjon

Program

Program for seminarserien vert oppdatert løpande på en web-adresse etter kvart som det vert fastsett.

Det er ikkje planlagt aktivitet i 2017/2018

Programmet stadfestes av ein kurskomité:

Stefan Johansson, professor (chair)

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig - Professor Stefan Johansson (stefan.johansson@k2.uib.no)

Administrator - Solveig Lund Witsø (Solveig.Witso@uib.no)

Fagleg ansvar

Professor Stefan Johansson

Kjernelitteratur

Ingen

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet.

Undervisningsperiode