Hjem

Utdanning

Masteremne

Masterprogram i helsefag - fysioterapivitskap. Fagspesifikk deleksamen: Målemetodar og evalueringsformer.

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeFYST331
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Overordna mål:

Studenten skal ha inngåande kunnskap om og forståing for dei krav som vert stilt til eigenskapar ved målemetodar og evalueringsformer som vert brukt ved funksjonsvurdering. Ein skal ha erfaring med bruk av kvantitative og kvalitative vurderingsformer, og kunne reflektere over bruk av desse som fysioterapeut i klinisk arbeid og i forsking.

Innhald:

I emnet vert det teke utgangspunkt i WHO sitt klassifikasjonssystem av funksjon, ICF. Sentrale måleteoretiske emne vert presentert, og ulike målemetodar med diskriminerande, predikerande og evaluerande eigenskapar vert presentert og problematisert. Studentane får sjølv erfaring i systematisk måling og observasjon av funksjon. Undervisinga vert vinkla mot funksjonsområde med relevans for fysioterapeutar.

Læringsutbyte

Studenten skal kunne gjere greie for

 • sentrale omgrep innan måleteori, som t.d. målenivå, reliabilitet, validitet og sesitivitet for endring
 • eigenskapar ved diskriminerande, predikerande og evaluerande målemetodar
 • WHO sitt klassifikasjonssystem av funksjon, ICF
 • observasjon som metode

Studenten skal kunne bruke kunnskapen

 • til vurdering av ulike metodar for måling og evaluering av funksjon, med vekt på fysisk funksjon, motoriske ferdigheiter, smerte og helserelatert livskvalitet
 • til kritisk vurdering av studiar som omhandlar undersøking av måleeigenskapar, samt bruk av måle- og evalueringsformer i vitskapelege studiar og i klinisk arbeid
 • til å gjennomføre ei avgrensa undersøking av ein måleeigenskap med innhenting av data, overføring av data til rekneark og utføre enkle statistiske analysar
 • til å utføre ei avgrensa observasjonsoppgåve med systematisk innhenting og tolking av data

Studenten skal kunne kommunisere ei forståing av styrke og veikskap ved kvalitative og kvantitative vurderingsformer og korleis dei kan supplere kvarandre ved funksjonsvurdering.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesingar

Seminar

Øvingar i statistikk

Sjølvstudiar

Eigen presentasjon av oppgåve

Datainnsamling

Oppgåveskriving

Tre undervisningssamlingar, á 2-3 dagar

40-45 timar

1-2 veker (7 dagar)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å få godkjent emnet, må alle arbeida vere gjennomført

Min. 80% frammøte på forelesingar og seminar, samt aktiv deltaking i gruppearbeid.

Vurderingsformer

Mappeevaluering basert på innlevert arbeid

Ekstern og intern sensor

Karakterskala

Karakterskala A-F

Litteraturliste

Det vert oppgitt litteratur i emnet som skal danne utgangspunkt for læringsaktivitetane til studentane

Sjå pensumliste i Studentportalen

Institutt

 

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

studie@igs.uib.no

Tel: 55586100

 

Emneansvarlig:

Ingvill Fjell Naterstad, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

http://www.uib.no/personer/ingvill.naterstad