Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsemne

Ressursforvaltning og global utvikling

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust (første gang hausten 2016)

Mål og innhald

Studentane får ei innføring i måtar natur og samfunn interagerer på i forvaltning av naturressursar. I løpet av kurset skal studentane samanfatte den generelle kunnskapen i ei konkret prosjektoppgåve.

Kurset dreier seg om ressursforvaltning og miljøeffektar i Asia, Afrika, og Latin-Amerika, med fokus på jordbruk, skogbruk, og husdyrhald. Ein del forhold som påverkar den lokale ressursforvaltning vert teken opp (økologi, demografi, samfunnsstruktur, kunnskapssystem, modernisering/marginalisering), og dei effektar ein gitt praksis inneber (land degradering, stabilisering m.m.).

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • gjere greie for klassiske og nyare utviklingsteoriar
 • gjere greie for klassiske og nyare teoriar om tilhøvet mellom landbruk, skogbruk, folkesetnad og miljø
 • bruke systemperspektiv på analyse av matproduksjon
 • gi ei oversikt over produksjon og fordeling av mat frå det enkelte bruk til den globale matvareøkonomien.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB. Kurset er obligatorisk for alle studentar ved Bachelorprogrammet i utviklingsstudiar.

Kurset er ikkje obligatorisk, men eit valemne i spesialiseringa i geografi for studentar ved Bachelorprogrammet i geografi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

1 førelesing á 2 timer pr. veke.

Totalt 12-14 førelesingar

1 seminar á 2 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent skriftleg essay, ca. 4 sider

Vurderingsformer

5 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Vår og haust

Emneevaluering

Institutt for geografi evaluerer en tredjedel av kursporteføljen hvert semester. GEO131 vil derfor bli evaluert minimum kvar tredje gong kurset vert undervist.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  24.02.2017, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  10.02.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted