Hjem
Click

Utdanning

Laveregradsstudier

Ressursforvaltning og global utvikling

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEO131
 • Talet på semester1
 • Språk

  Norsk

 • Ressursar

Mål og innhald

Studentane får ei innføring i måtar natur og samfunn interagerer på i forvaltning av naturressursar. I løpet av kurset skal studentane samanfatte den generelle kunnskapen i ei konkret prosjektoppgåve.

Kurset dreier seg om ressursforvaltning og miljøeffektar i Asia, Afrika, og Latin-Amerika, med fokus på jordbruk, skogbruk, og husdyrhald. Ein del forhold som påverkar den lokale ressursforvaltning vert teken opp (økologi, demografi, samfunnsstruktur, kunnskapssystem, modernisering/marginalisering), og dei effektar ein gitt praksis inneber (land degradering, stabilisering m.m.).

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

1 førelesing á 2 timer pr. veke.

Totalt 12-14 førelesingar

1 seminar á 2 timer

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent skriftleg essay, ca. 4 sider

Undervisningssemester

Haust (første gang hausten 2016)

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB. Kurset er obligatorisk for alle studentar ved Bachelorprogrammet i utviklingsstudiar.

Kurset er ikkje obligatorisk, men eit valemne i spesialiseringa i geografi for studentar ved Bachelorprogrammet i geografi.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • gjere greie for klassiske og nyare utviklingsteoriar
 • gjere greie for klassiske og nyare teoriar om tilhøvet mellom landbruk, skogbruk, folkesetnad og miljø
 • bruke systemperspektiv på analyse av matproduksjon
 • gi ei oversikt over produksjon og fordeling av mat frå det enkelte bruk til den globale matvareøkonomien.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Vurderingssemester

Vår og haust

Vurderingsformer

5 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

Institutt for geografi evaluerer en tredjedel av kursporteføljen hvert semester. GEO131 vil derfor bli evaluert minimum kvar tredje gong kurset vert undervist.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no