Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Kvalitativ analyse

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Gjennom kurset skal studenten tileigne seg kunnskap om utforming av kvalitative forskingsopplegg, utvikling av problemstillingar og bruk av metodar og feltteknikkar med vekt på intervju, tekstanalyse, deltaking og observasjon.

Kurset gir undervising i god forskingspraksis i geografi med fokus på teori som støttar kvalitativ forsking. Sentrale tema er forskingsdesign, subjektivitet og objektivitet, kritisk refleksivitet, forskingsetikk, samt kvalitative metodar og teknikkar brukt i feltforsking.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om kvalitativ metode og forskingsdesign
 • har kunnskap om styrker og svakheiter ved ulike kvalitative metodar.

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjere greie for kva eit kvalitativt forskingsopplegg er gjennom å ha tileigna seg innsikt i sentrale kvalitative metodar og teknikkar.
 • kan sjølvstendig vurdere ei kvalitativ metodisk tilnærming gjennom å utarbeide eit individuelt forskingsopplegg.
 • kan ta i bruk kvalitative metodar som intervju, spørjeskjema og observasjon, fokusgruppe.
 • kan følgje forskingsprosessen og sjå samanhengen frå planlegging til datainnsamling og ferdig tekstprodukt.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke og vurdere kvalitative metodar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEO121, GEO131, GEO151 eller tilsvarande

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

1-2 forelesing per veke + 1 seminar.

Totalt 5-6 forelesingar og eit seminar.

Kurset blir undervist i januar og februar. Eksamen i februar/mars.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

 • Essay basert på praktisk oppgåve (40 %)
 • Skriftleg eksamen 4 timar (60 %) 

Studentar som har bestått emnet før 2018 eller har godkjente obligatoriske krav frå 2017 kan ved søknad til post@geog.uib.no innen 01.02.2018 bli vurdert etter skriftleg eksamen (100%).

Karakterskala

Gradert karakterskala fra A til F.

Fagleg overlapp

GEO307- 5 studiepoeng

Vurderingssemester

Vår.

Emneevaluering

Institutt for geografi evaluerer ein tredjedel av kursporteføljen kvart semester. GEO206 vil difor bli evaluert minimum kvar tredje gong kurset blir undervist.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Essay og skuleeksamen

  Trekkfrist
  19.01.2018
  Sensur kunngjøres
  16.03.2018
  • Eksamensdel: Essay basert på praktisk oppgåve

   Innleveringsfrist
   02.02.2018, 14:00
   Sensur kunngjøres
   16.03.2018
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   12.02.2018, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Sensur kunngjøres
   16.03.2018
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  12.02.2018, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Sensur kunngjøres
  05.03.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted