Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Terrestriske klima- og miljøendringar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål:

Studenten skal ha kjennskap til korleis ulike eksogene prosessar kan brukast til å rekonstruere terrestriske klima- og miljøendringar i fortid og notid, med særleg vekt på norske forhold. Studentane vil gruppevis, og under rettleiing, gjennomføre eit feltbasert forskingsprosjekt innanfor naturgeografi i nærområdet kring Bergen.

Innhald:

Kjemiske prosessar og naturlege endringar i dyre- og planteliv. Ulike metodar for å rekonstruere klima- og miljøendringar i fortid og notid vil bli presentert, og moglege årsaker til desse endringane vil bli diskuterte.

I samband med forskingsprosjektet vert studentane delt inn i mindre grupper som skal utarbeide forskingsdesign, samla inn relevante feltdata, nytta litteraturstudiar til å setje innsamla data i samanheng, og utarbeide ein rapport etter utlevert mal.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan forklare kva proksydata nytta til rekonstruksjon av terrestriske klima- og miljøendringar er.
 • kan forklare dei viktigaste agensane/prosessane som i tid og rom har påverka klima- og miljøendringar i Noreg.
 • kan forklare og gjere greie for sterke og svake sider ved dei vanlegaste dateringsmetodane som vert nytta ved rekonstruksjon av terrestriske klima- og miljøendringar.
 • har kunnskap om moglege årsaker til terrestriske klima- og miljøendringar.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan vurdere bruken av ulike proksydata som vert nytta til rekonstruksjon av terrestriske klima- og miljøendringar.
 • kan kjenne att dei viktigaste agensane/prosessane som i tid og rom har påverka klima- og miljøendringar i Noreg.
 • kan utarbeide forskingsdesign og samle inn relevante feltdata.
 • kan gjennom ei praktisk feltoppgåve demonstrere korleis ein rekonstruerer terrestriske klima- og miljøendringar.
 • kan utarbeide og rapportere feltdata skriftleg og framstilla data grafisk.
 • kan grunngje tolkingar og tolke grafar og figurar.
 • kan gjennomføre søk etter relevant litteratur, kan referere til litteratur og kan setje opp referanse-/litteraturliste.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke eit presist fagspråk til å beskrive og diskutere naturgeografiske prosessar og hendingar.
 • kan jobbe individuelt og i gruppe.
 • kan utføre ei praktisk feltoppgåve i samsvar med Institutt for geografi/UiB sine HMS-retningsliner.

Krav til forkunnskapar

GEO110/ GEO115, GEO111 og GEO112/ GEO113, eller tilsvarande.

Tilrådde forkunnskapar

GEO204 og GEO215

Krav til studierett

Ope for alle studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

2 forelesingar á 2 timer pr. veke.

Totalt 12-14 forelesingar.

1 seminar á 2 timer pr. veke.

Totalt 2 seminar.

To dagar med ekskursjon.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminarinnlegg, godkjent forskingsprosjekt og deltaking på 2 dagar med ekskursjon til dei ulike feltområda.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen 5 timar.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

GEO211 - 10 studiepoeng

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Institutt for geografi evaluerer ein tredjedel av kursporteføljen kvart semester. GEO212 vil difor bli evaluert minimum kvar tredje gong kurset vert undervist.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.05.2018, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  25.04.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen