Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Kulturlandskapets geografi

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet gir ei oversikt over endringer i jordbrukets kulturlandskap, med vekt på Noreg og Vest-Europa, og viser korleis landskapet har utviklet seg over tid og rom.

Ulike tilnærmingar til studiet av landskap vert gjennomgått, både korleis temaet er handsama i den geografiske fagtradisjon og innan andre fagfelt. Det vises hvordan ulike type metoder kan brukes for å studere landskapsendringer og hvilke redskaper offentlig forvaltning har for å påvirke landskapsendringer. Drivkreftene i omforminga av kulturlandskapet, som for eksempel, globale markedsendringer og ny teknologi bl.a. knyttet til energiproduksjon, vert sett på, både med tanke på ulike typer driftsformer og dei miljøkonsekvensane som følgjer av desse. Endelig vert det drøfta korleis globale miljøendringar, som for eksempel, klimaendringer vil påverke bl.a. biodiversitet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike tilnærmingar til landskap og kulturlandskap i forsking og forvaltning.
 • har kunnskap om endringstrendane i norsk jordbrukslandskap.
 • har oversikt over viktige metodar som blir brukt i landskapsforskinga.
 • har kunnskap om drivkrefter som ligg bak landskapsendringar.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan reflektere over dei viktigaste drivkrefter og over dei komplekse samanhengane mellom dei.
 • kan reflektere over miljøkonsekvensane av landskapsendringar.

Generell kompetanse

Studenten

 • har opparbeidd seg grunnleggande kunnskap om samspelet mellom ulike faktorar som er sentrale i landskapsforvaltning.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEO115, GEO111, GEO112 og GEO131. Anbefalast kombinert med GEO281 og GEO291.

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

1-2 førelesingar á 2 timer pr. veke.

Totalt 11-13 førelesingar i kulturlandskapet sin geografi.

1 seminar á 2 timer pr. veke. Totalt 5-7 seminar

1 halvdagsekskursjon

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

5 timar skriftleg eksamen.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Institutt for geografi evaluerer ein tredjedel av kursporteføljen kvart semester. GEO282 vil difor bli evaluert minimum kvar tredje gong kurset vert undervist.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  08.06.2018, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  25.05.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen