Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Naturgeografisk feltkurs

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen og eit feltområde enten ein stad i Noreg eller i utlandet, fyrst og fremst Europa. Feltområdet vil variere frå år til år.

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi studenten kjennskap til vanlege naturgeografiske metodar, teknikkar og relevant litteratur, samt grunnleggjande akademisk skrive- og referanseteknikk. Vidare skal emnet formidle forståing for korleis problemstilling, hypotesar og forskingsopplegg vert utvikla gjennom ei naturgeografisk feltoppgåve.

Innhald:

Aleine eller i samarbeid med andre skal studenten utarbeida ei temarapport basert på litteraturstudiar med relevans for feltkurset, og skal saman med andre utføre ei feltbasert forskingsoppgåve innanfor naturgeografi. Gjennom ein skriftleg feltrapport vil studenten få erfaring med grunnleggjande akademisk skrive- og referanseteknikk. Saman med litteraturstudiar dannar gruppa sin utarbeida forskingsoppgåve basis for ein korrigerande munnleg eksamen. Feltkurset går kvart år, anten i Noreg eller til utlandet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten

 • kan kjenne att dei viktigaste agensane/prosessane som i tid og rom har påverka klima- og miljøendringar i feltområdet.
 • kan gjere greie for sentrale tema, kjelder, metodar og teoriar innanfor fagfeltet, og bruke dette til å formulere ei fagleg problemstilling og å gjennomføre ein analyse med tilhøyrande drøfting.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan utarbeide forskingsdesign og samla inn relevante feltdata gjennom ei avgrensa naturgeografisk feltundersøking/forskingsprosjekt på eiga hand eller i samarbeid med andre.
 • kan gjennom ei praktisk feltoppgåve vise korleis ein rekonstruerer terrestriske klima- og miljøendringar.
 • kan bruke kvantitative felt- og analysemetodar.
 • kan bruke GPS og kart i feltundersøkinga.
 • kan grunngje tolkingar og tolke grafar og figurar.
 • kan bruke akademisk skrive- og referanseteknikk.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke eit presist fagspråk til å beskrive og diskutere naturgeografiske prosessar og hendingar.
 • kan utarbeide og rapportere feltdata skriftleg og framstilla data grafisk.
 • kan gjennomføre søk etter relevant litteratur, referere til litteratur og setje opp referanse-/litteraturliste.
 • kan jobbe individuelt og i gruppe.
 • kan gjennomføre ei praktisk feltoppgåve i samsvar med Institutt for geografi/UiB sine HMS-retningsliner.

Krav til forkunnskapar

GEO110, GEO111, GEO113, GEO124, GEO125, GEO131 eller tilsvarande. Studenten skal ta GEO204 og GEO212 i same semester som GEO291.

Tilrådde forkunnskapar

GEO111 og GEO112/ GEO113

Krav til studierett

Ope, men talet på plassar er avgrensa. Studentar ved Bachelorprogrammet i geografi og Bachelorprogrammet i Miljø og ressursforvaltning som vel spesialisering i geografi vil bli prioritert. Ytterlegare prioritering blir gjort etter talet på studiepoeng i GEO-emne.

Arbeids- og undervisningsformer

1 førelesing á 2 timer pr. veke.

Totalt 2-3 førelesingar.

1-2 seminar á 2 timer pr. veke.

Totalt 5 seminar

Feltkurs 6-8 dagar. Talet på dagar avheng av reiseavstand.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent temarapport og deltaking på feltkurs. Obligatorisk krav kan berre gjennomførast ein gong og er gyldig frå det semesteret det er gjennomført og godkjent.

Vurderingsformer

Feltrapport som gruppeeksamen der 2-3 studentar skriv rapporten saman.

Individuell justerande munnleg eksamen.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

GEO241 (10 poeng), GEO271 (10 poeng)

Vurderingssemester

Vår

Emneevaluering

Institutt for geografi evaluerer ein tredjedel av kursporteføljen kvart semester. GEO291 vil difor bli evaluert minimum kvar tredje gong kurset vert undervist.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein munnleg prøve

  Trekkfrist
  21.05.2018
  • Eksamensdel: Munnleg prøve

   Dato
   08.06.2018, 09:00
   Varigheit
   7 timer
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   04.06.2018, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen