Hjem

Utdanning

Masteremne

Planlegging og samfunn

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen og feltområde.

Mål og innhald

Studentane skal trenast i å forstå og analysere samfunnsplanlegging og endringsprosessar i byer. Dette vert sett i lys av samspelet mellom lokale og globale prosessar.

Kurset gir ei innføring og fordjuping i nyare kritisk planleggingsteori og urban teori relatert til endring. Det vert lagt særleg vekt på korleis lokal og regional samfunnsplanlegging møter og kan møte flyten av idear, kapital og menneske. Ei sentral problemstilling i kurset er kva det vil seie å planlegge innanfor romleg kompleksitet. Kurset vektlegg såleis korleis ulike geografiske nivå spelar inn i lokale og regionale planleggingsprosessar. Det blir lagt særleg vekt på korleis styringssystem og ulike strategiar for endring i byen samspelar med politiske og ideologiske tilhøve, det økonomiske, det sosiale og materielle tilhøve. I undervisinga blir det lagt vekt på å eksemplifisere og å diskutere ulike praktiske og teoretiske tilnærmingar innan planlegging i lys av kontekstuelle føresetnader.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjere greie for nyare utvikling i samfunnsplanlegginga og for ulike kritiske tilnærming til og teoriar om planlegging og byutvikling.
 • kan nytte relevante urbane teoriar for å diskutera byer og byutvikling i relasjon til urban endring.
 • kan nytta relevante teoriar om formelle og uformelle strategiar for endring i byen (for eksempel planlegging, taktiske intervensjonar, praksisar).
 • kan drøfte sentrale sosiale, økonomiske og klima/miljømessige trendar og utfordringar som byer og samfunnsplanlegginga generelt står ovanfor i dag.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan nytte relevant teori for å analysere empiriske case
 • kan forslå og grunngjere val av spesifikke strategiar og intervensjonar i byen.
 • kan gjere nytte av ulik urban teori relatert til byutvikling og planlegging som ein tolkingsrame for problemstillingar knyt til samfunnsplanlegging og byutvikling.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide sjølvstendig med praktisk og teoretisk problemløysing.
 • kan presentere og diskutera (skriftlig og munnleg) faglege problemstillingar og analyser.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i geografi eller tilsvarande bakgrunn.

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggande kunnskap i geografi og samfunnsvitskap og basiskjennskap til samfunnsplanlegging.

Krav til studierett

Kurset er ope for studentar på masternivå som fyller kravet til forkunnskapar. GEO328 er eit særemne, og kan difor gå inn i det obligatoriske kravet om to særemne i mastergraden i geografi.

Arbeids- og undervisningsformer

1-2 førelesingar/seminar á 2 timar pr. veke.

Totalt 10-12 førelesningar/seminar

1-2 ekskursjonar á 3-4 timar.

3 utvida seminar/verksted á 3-6 timar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Førebuing til og deltaking på 3 utvida seminar/verksted á 3-6 timar.

Vurderingsformer

Semesteroppgåve (30%)

Skuleeksamen, 5 timar (70%)

Begge delar må vere bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Vurderingssemester

Haust og vår (siste gong vår 2018, deretter berre eksamen i haustsemesteret)

Emneevaluering

Institutt for geografi evaluerer ein tredjedel av kursporteføljen kvart semester. GEO328vil difor bli evaluert minimum kvar tredje gong kurset undervisast i.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve og skuleeksamen

  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen