Hjem

Utdanning

Masteremne

Miljøfag, naturforvaltning og arealplanlegging

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeGEO329
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen og feltområde.

Mål og innhald

Målet med kurset er å gi studentane ei teoretisk og metodisk fordjuping i aktuelle natur- miljø- og landskapsgeografiske problemstillingar. Kurset skal dekke breidda av miljøgeografiske tema, til dømes økologiske og kulturelle prosessar som har forma landskapet, Emnet belyser kritiske problemstillingar innan konsekvensutreiingar, tilstandsrapportering og sårbarheits analyser. Studentane vil ved fullførd kurs ha kjennskap til ulike forvaltning-, overvaking- og planleggingsverktøy, som til dømes geografiske informasjonssystem (GIS) og Natur i Norge (NiN).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til sentrale tema innan miljøfag, naturforvaltning og arealplanlegging
 • har kjennskap til konsekvensutredninger og bruken av dem
 • har kjennskap til relevante forvaltningssystem som forvaltnings- og analysesystemet Natur i Norge, NiN

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke kjelder, metodar og teoriar om miljø, naturforvaltning og arealplanlegging i Norge
 • kan gjennomføre ein mindre, sjølvstendig og kritisk forskningsbasert analyse, på eigen hand eller saman med andre
 • kan gjennomføre ei landskapsgeografisk kartlegging, til dømes med bruk av NiN

Generell kompetanse

Studenten

 • har opparbeidd avansert kompetanse om sentrale spørsmål innan naturforvaltning og arealplanlegging, og korleis slik kunnskap kan framstillast skriftleg.

Krav til forkunnskapar

Bachelorgrad i geografi eller tilsvarande bakgrunn.

Tilrådde forkunnskapar

GEO112, GEO212/281/282, GEO215, GEO291/292

Krav til studierett

Kurset er ope for studentar på masternivå som fyller kravet til forkunnskapar. GEO329 er eit særemne, og kan difor gå inn i det obligatoriske kravet om to særemne i mastergraden i geografi.

Arbeids- og undervisningsformer

3 - 5 forelesingar

2 - 3 seminar

Eige feltarbeid

Rettleiing etter avtale

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking i prosjektarbeidet.

Vurderingsformer

Vurdering av gruppe-feltrapport. Individuell justerande munnleg eksamen.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Institutt for geografi evaluerer ein tredjedel av kursporteføljen kvart semester. GEO329 vil difor bli evaluert minimum kvar tredje gong kurset undervisast i.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no