Hjem

Utdanning

Masteremne

Teoriar om utvikling og migrasjon - II

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeGEO338
 • Talet på semester1
 • Språk

  Engelsk

 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Studentane skal trenast til å forstå samtidige sosiale fenomen som fattigdom, etniske konfliktar, ressursmangel og migrasjon ut frå ein del ulike teoretiske fortolkingsrammer.

Kurset gir ei innføring i klassiske og nyare utviklingsteoriar. Det blir lagt særleg vekt på teoretiske tilnærmingar som søkjer å forklare det faktum at utvikling er ulikt fordelt rundt omkring på kloden, og prosesser som forsterkar eller endrar ei slik geografisk fordeling. Migrasjon kan på mange måtar sjåast på som ein mikrotilpassing til globale utviklings- og endringsprosessar, samstundes som migrasjon også bidrar til å forme den globale verda. Kurset vil framheve teoriar som ikkje einsidig fokuserer på integrering i vertssamfunnet eller på effektar i avsendarstaden, men som ser heile migrasjonsprosessen under eitt. Kurset har felles førelesingar med GEO231, men det vert stilt større krav til fagleg innsikt for studentar på GEO338.

Læringsutbyte

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

 • kunne greie ut om nyare utviklingsteoriar, og om ulike prosessar som forsterkar eller endrar utviklinga rundt omkring på kloden.
 • gjere greie for sentrale teoriar om migrasjon og om korleis årsakene til migrasjon har samanheng med både lokale og globale tilhøve.
 • gjere greie for samtidige fenomen som fattigdom, etniske konfliktar, ressursmangel og migrasjon ut frå teoretiske fortolkingsrammer, samt analysera samanhengen mellom slike fenomen.

Krav til forkunnskapar

Basiskjennskap til migrasjon og utvikling

Tilrådde forkunnskapar

GEO115, GEO 121 og GEO131 eller tilsvarande.

Krav til studierett

Emnet er valemne for Master's in Development Geography.

GEO338 er eit særemne. Det kan difor inngå i det obligatorisk kravet om to særemne i Master i geografi.

Arbeids- og undervisningsformer

1 førelesing á 2 timer pr. veke. Totalt 12 førelesingar.

1 seminar á 2 timer pr. veke. Totalt 1 seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent semesteroppgåve, ca.10 sider.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 5 timer.

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

GEO231 - 5 studiepoeng

Vurderingssemester

Vår og haust

Emneevaluering

Institutt for geografi evaluerer ein tredjedel av kursporteføljen kvart semester. GEO338 vil difor bli evaluert minimum kvar tredje gong kurset vert undervist.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Institutt for geografi

Studieveileder@geog.uib.no