Hjem

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning

Planlegging og samfunn

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeGEO640
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Beskrivelse

Kurset gir ei innføring og fordjuping i nyare kritisk planleggingsteori. Det vert lagt særleg vekt på å få fram kva respons lokal og regional samfunnsplanlegging møter og kan møte den global flyten av idear, kapital og menneske med. Ei sentral problemstilling i kurset er kva det vil seie å planlegge innanfor romleg kompleksitet. Kurset vektlegg såleis korleis ulike geografiske nivå spelar inn i lokale og regionale planleggingsprosessar.

Det blir lagt særleg vekt på korleis new public management og nyliberalistiske styringssystem samspelar med politiske og ideologiske tilhøve, det økonomiske, det sosiale og materielle tilhøve. I undervisinga blir det lagt vekt på å eksemplifisere og å dikutere ulike praktiske og teoretiske tilnærmingar innan planlegging i lys av kontekstuelle føresetnader.

Målgruppe

Kurset rettar seg mot deg som arbeider med eller ønsker å arbeide med samfunnsplanlegging på lokalt, regionalt, nasjonalt eller globalt nivå.

Undervisning

Undervising blir gitt som forelesningar, seminar og feltstudiar. Kurset går kvart normalt haustsemester.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Søkjarar over 25 år som søker opptak til vidareutdanning, blir tekne opp på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse, som du ikkje treng dokumentere. Søkjarar under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggjande kunnskap i geografi og samfunnsvitskap, og basiskjennskap til samfunnsplanlegging.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:


UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For faglege spørsmål:

Institutt for geografi
55 58 30 62
studieveileder@geog.uib.no


Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs