Dataanalyse i meteorologi og oseanografi

Fakta om studiet

EmnekodeGEOF210
Studiepoeng10
UndervisingssemesterVår
Antall semester1
Undervisingsspråk
Engelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar
Engelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar.
Ressursar
TilhørerGeofysisk institutt

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent Geofysisk institutt: studierettleiar@gfi.uib.no

Mål og innhald

Emnet gir ei grunnleggjande innføring i statistiske metodar for oseanografi og meteorlogi. Dette inkluderer deskriptiv statistikk, hypotesetesting og sannsynsfordeling. Emnet vil vidare omhandle frekvensanalyse og filtrering av tidsseriar, samt identifisering av romleg samvariasjon ved metodar som lineær regresjon, korrelasjonsanalyse og empiriske ortogonale funksjonar. Teorien vil bli nytta på geofysiske problemstillingar.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

- handtere observasjons- og modelldata for statistisk analyse, og presentere resultata av analysen

- rekne ut grunnleggjande statistiske eigenskapar

- utføre hypotesetesting

- finne korrelasjon og regresjon mellom tidsseriar

- identifisere frekvensfordelinga i ein tidsserie

- identifisere romlig struktur i data

Undervisningssemester

Haust 2014. Frå og med våren 2015 blir dette emnet eit våremne.

Undervisningssemester

Vår (fargekode: blå)

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEOF110. Det er ein fordel med GEOF120 og GEOF130 (og STAT110)

Tilrådde forkunnskapar

GEOF110 samt GEOF105 eller GEOF120 og GEOF130 (og STAT110)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Prosjektoppgåve

Vurderingsformer

Prosjektoppåva, må vere bestått for å gå opp til eksamen. Slutteksamen, skriftleg 4 timar. Dersom færre enn 10 påmeldte, kan det bli munnleg eksamen. Tillatne hjelpemiddel på eksamen: Ingen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Undervisningsstad

Bergen

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.