Hjem
Click

Utdanning

Mastergradsstudier

Fysisk klimatologi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodeGEOF212
  • Antal semester1
  • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar
  • Ressursar

Mål og innhald

Emnet fysisk klimatologi gir kunnskap både om dagens klima og om klimavariasjonar i fortid, notid og framtid. Det fokuserer på dei fysiske prinsippa som styrer det globale energibudsjettet, rollane til sirkulasjonen i atmosfæren og havet og vekselverknaden mellom dei ulike komponentane i klimasystemet. I kurset vil ein studere korleis endringar i overflatetype (is, snø, vegetasjon etc.), i atmosfæren si samansetjing (gass og partiklar), i skyer eller i astronomiske forhold kan føre til klimavariasjonar. I tillegg vil ulike metodar for å studere klimavariasjonar og moglege verknadar av menneskeleg aktivitet på det globale klimaet bli diskutert.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Forelesingar og øvingar

Undervisningssemester

Haust (Fargekode: blå)

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOF212 skal studenten kunne:

- definere og forklare sentrale begrep innanfor fysisk klimatologi

- forklare det globale energibudsjettet

- forklare dei grunnleggjande fysiske mekanismane bak storstilte klimavariasjonar

- gjere berekningar av jordas følsemd for variasjonar i eksterne pådrag slik som frå sol, vulkanar og variasjonar i drivhusgassar

- greie ut om dei viktigaste tilbakekoplingsmekanismane i klimasystemet

- forklare mekanismane bak interne klimavariasjonar

- greie ut om dei viktigaste elementa i globale klimamodellar og kjelder til usikkerhet

Krav til forkunnskapar

GEOF105 og GEOF110 eller tilsvarande.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Vurderingsformer

Presentasjon av prosjektoppgåve tel 20% av sluttkarakteren, gyldig i inneværande og påfølgjande semester. Skriftleg slutteksamen, 4 timar; tel 80% av sluttkarakteren og må vere bestått.
Tillatne hjelpemiddel på avsluttande eksamen: Ingen. Dersom færre enn 10 påmelde, kan det bli munnleg eksamen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent Geofysisk institutt: studierettleiar@gfi.uib.no