Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Innføring i geologi

Undervisningssemester

Vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å gi en grunnleggende innføring i de mest sentrale deler av fysisk geologi, inndelt i en endogen og en eksogen del. Endogen geologi omhandler jordens oppbygning og virkemåte, mens eksogen geologi dreier seg om prosesser som finner sted på jordens overflate (land og hav). Undervisningen i endogen geologi gir en kort innføring i seismologi, geomagnetisme, mineralogi og klassifikasjon av bergarter, vulkansk og magmatisk aktivitet, omdanning (metamorfose) og deformasjon av jordskorpen, samt platetektonikk. Eksogen geologi tar for seg forvitring, massebevegelser, erosjon og transport og avsetning av sedimenter, dannelse av sedimentære bergarter, samt de forskjellige landformer som oppstår. Undervisningen i dette innføringsemnet behandler også viktige naturresurser som petroleum, kull, malmer, grunnvann, sand og grus.

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOV101 skal studenten kunne:

- forklare jordens oppbygning og virkemåte, herunder grunnleggende geologiske prosesser som har formet jorden

- definere og beskrive sedimenter, mineraler, bergarter og deres dannelse

- greie ut om hovedtrekkene i jordas historie og deres årsaker.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminarer og seminaroppgaver er obligatorisk. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i tre semester, inkludert det semesteret kor aktivitetane vart godkjende.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: kalkulator

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL101

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Dato
  28.09.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  14.09.2017
  Andre opplysninger
  Ta med egen datamaskin på eksamen. Bring you own computer to the exam.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted