Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Ekskursjoner og øvelser i geologi

Undervisningssemester

Vår

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Målet med emnet er å gi en praktisk innføring i faget geologi, og øvelser i grunnleggende feltmetodikk. Det teoretiske grunnlaget bygger på GEOV101. I øvelsene gjennomgås de vanligste mineraler, bergarter, fossiler og jordarter, samt tolking av topografiske og geologiske kart. Emnet omfatter 8 dager med ekskursjoner og feltkurs.

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOV102 skal studenten kunne:

- bestemme de mest vanlige bergartsdannende mineraler

- beskrive de mest vanlige sedimenter og bergarter

- tolke enkle geologiske kart

- gjengi og forklare geologiske observasjoner og tolkninger fra ekskursjoner og feltøvelser

- greie ut om geologiske prosesser basert på praktiske øvelser og demonstrasjoner

- gjennomføre praktiske feltøvelser ved hjelp av kart og kompass

- tegne geologiske profiler

Krav til forkunnskapar

GEOV101 (kan leses parallelt) eller tilsvarende

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktiske øvingar og feltkurs m/ journal. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i tre semester, inkludert det semesteret kor aktivitetane vart godkjende.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: kalkulator 

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL102

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev. studiekonsulenten på Insituttet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  06.10.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  18.09.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen