Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Innføring i historisk geologi og paleontologi

Undervisningssemester

Emnet skal flyttes til høstsemesteret. Undervises både vår og høst 2016 og deretter kun høst.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Jordens bergarter og jordskorpens struktur danner et omfattende arkiv som har vært studert i flere århundrer og som tolkes for å forstå planetens lange historie. Jordens geologiske historie viser at planeten er et system med vekselvirkninger mellom litosfære, atmosfære og biosfære, og ved å forstå dette komplekse systemet kan man modellere de vekselvirkende prosessene og forutsi langtidskonsekvenser av disse. Målet med emnet er å gjennomgå de grunnleggende stratigrafiske prinsipper og dokumenterte storskala globale endringer i geologien som anvendes for å forstå jordens utvikling fra dens dannelse til i dag. Gjennom forelesninger, praktiske øvelser og feltekskursjon vil emnet gi en god oversikt over:

1) livets utvikling på jorden, samt en innføring i hovedfossilgrupper og deres betydning,

2) den globale utviklingen av litosfæren (eks. kontinentaldrift, spredning og subduksjon av oseansk skorpe, fjellkjededannelser) og ledsagende storskala endringer i paleogeografi og klima med Nord-Amerika og Europa som regionale eksempler,

3) Norges geologiske historie (fastlandet og kontinentalsokkelen, samt Svalbard) fra de eldste prekambriske bergarter til de yngste kvartære avsetninger, og

4) regionale dannelser av viktige naturresurser (eks. kull, olje, gass).

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

- beskrive hovedtrekkene i livets utvikling på jorden og når hovedfossilgruppene oppstod og forsvant i løpet av jordens geologiske historie,

- identifisere et utvalg av fossiler fra kursets fossilsamling på slekts- og artsnivå, og gjenkjenne fossiler i felt,

- beskrive utvikling og relativ bevegelse til kontinentale og oseanske plater gjennom jordens geologiske historie,

- redegjøre for de viktigste fjellkjededannelsene og plassere dem geografisk og tidsmessig,

- gi forskjellige regionale eksempler på store miljøforandringer som har funnet sted gjennom jordens geologiske historie, og forklare hvilke konsekvenser de hadde for livet på jorden.

Krav til forkunnskapar

GEOV101 og GEOV102

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Deltagelse på øvelser og innlevering av oppgaver

2) Deltagelse på seminar og innlevering av tekster

3) Deltagelse på ekskursjon og innlevering av ekskursjonsrapport

Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i to påfølgjande semester (gjelder fra og med vår 2017).

Vurderingsformer

I emnet benyttes følgende vurderingsformer:

 • Underveisvurdering av øvelsesinnleveringer, som utgjør 60 % av sluttkarakteren
 • Underveisvurdering av seminarinnleveringer, som utgjør 20 % av sluttkarakteren
 • Underveisvurdering av ekskursjonsrapport, som utgjør 20 % av sluttkarakteren

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL105. 5 sp overlapp med AG209 fra UNIS

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappevurdering

  Trekkfrist
  01.11.2017
 • Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

  Dato
  28.11.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  14.11.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen