Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Innføring i historisk geologi og paleontologi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeGEOV105
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Emnet undervises ikke høst 2018.  

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen, samt 4 dagars ekskursjon i Oslo

Mål og innhald

Mål:
Emnet har som mål å gje ei innføring i jorda som eit geosystem med vekselverknader mellom litosfære, atmosfære, hydrosfære og biosfære. Dette er eit komplekst system med ei lang historie. Endringar i dei vekselverkande prosessane har kort- og langtidskonsekvensar som kan verte modellerte for fortida og framtida. Emnet skal formidle forståing for grunnleggande geobiologiske prosessar, dokumenterte storskala endringar, samt menneske sin plass i, og innverknad på, geosystemet.

Innhald:
Emnet vil formidle korleis sentrale biologiske prosessar (f.eks. fotosyntese, biomineralisering, plantevekst og -nedbrytning) har påverka geosystemet (f.eks. atmosfærekjemi, globale biogeokjemiske krinslaup). Emnet tek vidare opp tema som livet sin utvikling på jorda, viktige fossilgrupper, geodynamiske prosessar (f.eks. spreiing og subduksjon av oseanisk skorpe, fjellkjededanning, vulkanisme) og følgjande storskala endringar i paleogeografi og globalt klima med eksempel frå Noregs geologisk utvikling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten kan

 • forklare sentrale omgrep, definisjonar og teoriar (f.eks. geologisk tid, geosystemet, geobiologi, karbonkrinslaupet, evolusjon)
 • forklare korleis geo- og biosfæren kan påverke kvarandre (f.eks. biogeokjemiske kretsløp)
 • demonstrere korleis den geologiske tabellen er organisert hierarkisk og systematisk, samt forklare korleis den er konstruert
 • diskutere kva for konsekvensar ulike geodynamiske prosessar (f.eks. endringar i paleogeografi, vulkanisme) har hatt for hav, klima og liv.
 • gi att hovudtrekka i livet sin utvikling på jorda, med eksempel frå fossilrekka  

Ferdigheiter
Studenten kan

 • gjennomføre enkle kvantitative analyser (f.eks. datere geologisk materiale med isotopdata, estimere utslettingsratar frå fossildata)
 • summere opp observasjonar/data/prinsipp grafisk
 • tolke (lese og forklare) grafar og figurer med geosystemdata (f.eks. isotopseriar, tidsseriar)
 • kjenne att og diskutere forskjellige geologiske prosesser som påverkar biosfæren, og forskjellige biologiske prosesser som påverkar geosfæren
 • gjennomføre enkle søk etter relevant geovitskapleg litteratur, samt sitere kjelder korrekt

Generell kompetanse
Studenten kan

 • anvende eit presist geologisk fagspråk til å beskrive og diskutere geologiske prosesser og hendingar
 • erkjenne, vurdere og kommunisere menneske si rolle i, vår avhengigheit av og innverknad på geosystemet
 • demonstrere evna til å fungere individuelt, i samarbeid og etisk med andre
 • gjennomføre feltarbeid på ekskursjon i samsvar med GEO/UiB sine HMS-retningslinjer

Krav til forkunnskapar

GEOV101 og GEOV102

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, øvingar, seminar og ekskursjon.

Førelesning og/eller seminar, 4 timer i veka i 11 veker.

Øvingar, 2 timer i veka i 11 veker.

Ekskursjon, 4 dagar i veka i 1 veke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på øvingar og innlevering av oppgåver.

Deltaking på seminar og innlevering av seminaroppgåver.

Deltaking på ekskursjon og innlevering av ekskursjonsrapport.

Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Mappevurdering (innleverte oppgåver frå øvingar og seminar, samt ekskursjonsrapport)

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL105. 5 sp overlapp med AG209 fra UNIS

Vurderingssemester

Haust. Det er berre mogelegheit for vurderingsmelding og innlevering av mappe i dei semester emnet vert undervist.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk naturvitskaplege fakultet v/ Institutt for Geovitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@geo.uib.no

Tlf 55 58 35 19