Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Innføring i sedimentologi

Undervisningssemester

Haust

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen og Spania

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i sedimentologi og sedimentologiske metoder. Emnet begynner med en oversikt over forvitringsprosesser og deres betydning for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter. Sedimenttransport- og avsetningsprosesser samt sedimentære teksturer og strukturer vil bli diskutert. Videre gjennomgås mineralsammensetning, klassifikasjon og dannelse av de viktigste sedimenttyper. Det blir gitt en oversikt over sedimentære avsetningsmiljøer og sedimentære bassenger. I løpet av semesteret blir det et seksdagers feltkurs i sør-Spania hvor man får en innføring i sedimentologiske feltmetoder og avsetninger fra forskjellige sedimentære miljøer samt deres forhold til klima, havnivåendringer og bassengutvikling. I øvelsene blir dannelse av sedimenter og beskrivelse og tolkning av sedimenter, sedimentære bergarter og strukturer gjennomgått.

Emnet gir et grunnlag for videre studier i sedimentologi og sekvensstratigrafi.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV107 skal studentene kunne:

1. identifisere hovedtypene av sedimentære bergarter så som leirsteiner, sandsteiner, konglomerater, kalksteiner, og evaporitter.

2. tolke prosessene som førte til dannelsen av disse basert på bergartens sammensetning og sedimentære strukturer

3. identifisere miljøet (kontinentalt, grunnmarint, dypmarint) sedimentene ble avsatt i basert på (1) og (2)

4. forklare hvilke sedimentære bergarter som er karakteristiske i forskjellige typer av sedimentasjonsbasseng

Krav til forkunnskapar

GEOV101 eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

GEOV102, GEOV103, GEOV105

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Praktiske øvingar og feltkurs m/journal. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester. 

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOL107

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studiekonsulent ved Institutt for geovitenskap, tlf. 55 58 35 25

E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Dato
  30.11.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  16.11.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen