Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi

Undervisningssemester

Haust.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket 

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi, med fokus på prosesser og avsetninger knyttet til utviklingen gjennom de siste få millioner år like frem til vår egen tid. Denne fasen av jordhistorien karakteriseres av store klima- og miljøforandringer med vekslinger mellom istider og mellomistider

Emnet gir kjennskap til geologiske, atmosfæriske og oseaniske prosesser, og hvilke drivkrefter som har påvirket fortidsklima. Det gis blant annet en innføring i variasjon av havsirkulasjonen, temperaturen i havet, landheving og havnivåendringer, endringer i isdynamikk og breutbredelse, landskapsutvikling og dannelse av landformer og løsmasser. Emnet legger vekt på metoder for analyse, beskrivelse og datering (aldersbestemmelse) av avsetninger i ulike sedimentære arkiv. Emnet gir en innføring i hvordan ulike kvartære avsetninger benyttes til rekonstruksjon av fortidens miljø og klima og til å forstå utviklingsforløpet og årsakene til endringene som har funnet sted.

En viktig del av kurset er praktiske øvelser der studentene selv kan jobbe med forskjellige aspekter av pensum.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV110 (Innføring i Marin- og Terrestrisk Kvartærgeologi) skal studentene kunne:

 • Ha kjennskap til hovedtrekkene i utviklingshistorien gjennom kvartærtida og å forstå de viktigste prosessene og årsakssammenhengene til de store klimaendringene i denne perioden
 • Forstå og bruke riktig fagterminologi
 • Redegjøre for utviklingen av havbassengene (alder og prosesser)
 • Redegjøre for landskapsutviklingen med fokus på nordområdene i Eurasia
 • Forklare grunnleggende prinsipper for havsirkulasjon og atmosfærisk sirkulasjon
 • Redegjøre og forstå bruken av ulike marine og terrestriske arkiv for rekonstruksjon av klima- og miljøendringer og forklare prosesser som virker i de ulike avsetningsmiljø (land og hav)
 • Forklare metodene som anvendes til å rekonstruere og datere klimaendringer (land og hav)
 • Kjenne den regionale og globale klimautviklingen over den siste glasiale/interglasiale syklus og hvordan denne kan spores i geologiske arkiv.

Krav til forkunnskapar

GEOV101 og GEOV102 

Tilrådde forkunnskapar

GEOV104, GEOV107 og GEOV105

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

2 timer øving per veke over 12 veker. Feltkurs: ein (1) dag med innlevering av feltrapport. Feltrapport og øvingar må vere godkjende for at ein skal kunne gå opp til eksamen. Godkjende obligatoriske aktivitetar er gyldige i to påfølgjande semester (gjelder fra og med vår 2017).

Vurderingsformer

Fire (4) timer skriftleg eksamen. Tillatte hjelpemiddel: enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

5 sp overlapp med GEOV106 og 5 sp overlapp med GEOV108

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  11.12.2017, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  27.11.2017
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen