Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Den faste jordas fysikk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet viderefører emner introdusert i GEOV111 (global tektonikk, jordens magnetfelt, seismologi, tyngdefeltet på global til lokal skala, seismikk), med mer vekt på global geofysikk og det matematiske og fysiske grunnlaget for ulike metoder. En introduksjon til programmering i Matlab vil bli gitt, som igjen brukes til å løse og illustrere geofysiske problemstillinger.

Læringsutbyte

Ved fullført emne GEOV112 skal studenten kunne:

- forklare grunnbegrepene i seismologi (lokalisering av jordskjelv, magnitudeskalaer, seismisk moment, doble kraftpar)

- beskrive de viktigste seismiske fasene observert i seismologi, og forklare hvordan de brukes til å bestemme jordas indre oppbygging

- beregne gangtider og amplituder for seismiske faser i enkle lagdelte modeller, og forklare hvordan disse brukes til å bestemme hastighetsstrukturen i seismiske undersøkelser

- forklare grunnbegrepene i gravimetri (geoiden, den internasjonale tyngdeformelen, isostasi, tyngdeanomalier)

- forstå de geometriske prinsippene for platebevegelser på en rund jord

- bruke marinmagnetiske anomalier til å rekonstruere utviklingen av havbassenger

- beregne paleomagnetiske poler, og forstå hvordan disse anvendes i paleogeografiske rekonstruksjoner

Krav til forkunnskapar

Enten MAT102 eller MAT121

Tilrådde forkunnskapar

GEOV101, GEOV111, og MAT111

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må være til stades på alle øvingane. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldige i 2 semester, inkludert det semesteret dei vart avlagd.

Vurderingsformer

Øvingar (30%), quiz (20%), 4 timar skriftleg eksamen (50%). Alle tre eksamensdelane må verte godkjend i same semester.

Tillate hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetet sine reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

 10 sp overlapp med GEOF162

Vurderingssemester

Det er berre mogeleg å gjennomføre eksamen i semester med undervisning

.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar ved Institutt for geovitenskap, E-post: studiekonsulent@geo.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Trekkfrist
  28.11.2017
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   12.12.2017, 09:00
   Varigheit
   4 timer