Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Refleksjonsseismisk datainnsamling og prosessering

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir en grunnleggende innføring i innsamling og prosessering av multikanals marinseismiske data, med hovedvekt på 2D data. I emnet beskrives virkemåten til den mest vanlige marinseismiske instrumentering, og de viktigste fysiske prinsippene for seismisk bølgeforplantning gjennomgås. Begreper som boblepuls, "ghost", direktivitet, og signal-til-støy forhold (SNR) forklares. I emnet beskrives analoge og diskrete signaler i tids- og frekvens-domenet, Fouriertransformasjonen, sampling i tid og rom, og "aliasing". De mest sentrale stegene i en standard prosesseringssekvens gjennomgås; CMP-sortering, frekvensfiltrering, dekonvolusjon, hastighetsanalyse, NMO korreksjon, beskjæring (muting), summering (stacking) og migrasjon.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV113 skal studenten kunne:

- forklare virkemåten til standard marinseismisk instrumentering

- beskrive de mest kjente metodene for demping av boblepuls

- forklare hvordan "ghost" og direktivitet innvirker på seismisk avbildning

- forklare vertikal og horisontal seismisk oppløsning

- beskrive absorpsjon og geometrisk spredning

- forklare SNR, og beskrive ulike former for seismisk støy

- beskrive seismiske multipler og diffraksjoner, og hvordan effekten av disse kan reduseres i prosesseringen

- beskrive hovedstegene i seismisk prosessering fra felles skuddsamlinger til summerte, migrerte data

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEOV111, MAT111, og MAT121

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Øvingar og e-modular. Oversikt vert delt ut på første forelesning. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen. Tillate hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOF163

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  29.11.2017
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  15.11.2017