Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Paleomagnetiske metoder

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Gjennom presentasjon av grunnleggende teori, laboratoriearbeid og påfølgende dataanalyse belyses ulike anvendelsesområder for magnetiske målinger på bergarter og sedimenter. Emnet består av åtte separate øvelser som gir en innføring i forskjellige metoder og instrumenter. Sentrale tema er måling av magnetiske remanensvektorer, demagnetisering og retningsanalyse, susceptibilitet og magnetisk fabric, samt identifikasjon av ulike magnetiske mineraler og deres domenetilstand.

Læringsutbyte

Etter fullført emne GEOV211 skal studenten kunne:

- Drøfte, kvalitetsvurdere og tolke måleresultater i tekst og figurer

- Anvende de vanligste instrumenter for paleomagnetiske analyser

- Identifisere de vanligste magnetiske mineraler i bergarter og sedimenter ut fra ulike laboratorieanalyser

- Forklare sammenhengen mellom ulike magnetiske parametre, kornstørrelse, miljø og magnetisk mineralinnhold

- Gjennomføre måling av magnetisk fabric, og kunne tolke resultater i lys av sedimentære, tektoniske og magmatiske prosesser.

- Analysere magnetiske remanensretninger, og tolke disse i en tektonisk eller stratigrafisk sammenheng

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

GEOV101, GEOV111

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratoriekurs. Godkjente obligatoriske aktivitetar er gyldig i 6 påfølgjande semester.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen (60%) og laboratoriejournal (40%). Tillate hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

10 sp overlapp med GEOF280

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Trekkfrist
  20.11.2017
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen

   Dato
   04.12.2017
   Varigheit
   4 timer